Volikogus 1 lugemisel tehtud ettepanekud Haljastuse ja eakorra kirjelduse ning transpordiettevõtete arvu osas said teiseks lugemiseks sisse viidud.
 
Avalikul arutelul tehtud ettepanekud analüüsiti läbi 15. septembril toimunud Tapa Vallavalitsuse võtmeametnike ja volikogu liikmete ühisel seminaril. Muudetud arengukava eelnõu kinnitati  Tapa Vallavalitsuse 8. oktoobri istungil ja saadetakse edasi Tapa Vallavolikogule, kus eelnõu läbib täiendava arutelul volikogu komisjonides. Tapa valla arengukava 2015-2025 esimene lugemine volikogus on planeeritud volikogu oktoobrikuu istungil.
 
 
Aprillikuisel istungil algatas Tapa Vallavolikogu Tapa valla uue arengukava koostamise protsessi. Kehtiv valla arengukava sai oma alguse juba 2006 aastal ja vaatamata sellele, et arengukava on pidevalt täiendatud ja muudetud vajab see meie kõigi tulevikku puudutav dokument uut põhjalikku analüüsi ja uut koostamist.
 
28. mail said kokku Tapa vallavolikogu liikmed, Tapa vallavalitsuse liikmed, valla spetsialistid ja allasutuste juhid, et koolitada ennast arengukava teemal, arutleda meie valla tuleviku finantsvõimalse osas ja moodustada valdkondade töörühmad, kes hakkavad kokku panema arengukava vastavate valdkondade sisulist osa.
 
Arengukava valdkonnad on:
· Valla üldjuhtimine ja maine
· Avalik kord ja julgeolek
· Majandus
· Keskkonnakaitse
· Elamu- ja kommunaalmajandus
· Tervishoid
· Vaba aeg, kultuur, sport ja religioon ja noorsootöö
· Haridus
· Sotsiaalne kaitse
 
28. mail 2014 moodustati 6 töörühma:
· Valla üldjuhtimine ja maine ning  Avaliku korra ja julgeoleku töörühm
· Majanduse ja Elamu- ja kommunaalmajanduse töörühm
· Keskkonnakaitse töörühm
· Tervishoiu ja Sotsiaalse kaitse töörühm
· Vaba aeja, kultuuri, spordi ja religiooi ning noorsootöö töörühm
· Hariduse töörühm
 
Töörühmadesse kuuluvad vastava valdkonna vallavalitsuse spetsialistid, volikogu liikmed, allasutuste juhid ja valdkonnast huvitatud ja valdkonnas pädevad kodanikud. Valdkonna töörühmasedst on oodatud osa võtma ka seda soovivad vallakodanikud.
 
Arengukava koostamise koordinaatoriks on valla arendusnõunik Vahur Leemets. Huvi korral arengukava koostamise protsessis osalemiseks võtta ühendust e-posti aadressil vahur.leemets@tapa.ee
 
Arengukava koostamise ajakava on järgnev:
a. Arengukava koostamise algatamine – Aprill 2014
b. Töörühmade juhtide määramine, töörühmade moodustamine – Mai 2014
c. Avaseminar – Mai 2014
d. Kirjeldava osa koostamine, statistiline ülevaade – Mai-Juuli 2014
e. Töörühmade SWOT analüüsid, muutmisvajaduse kirjeldamine, tegevuste kirjeldamine valdkondade kaupa August/September 2014 (3-4 töörühma koosolekut igas valdkonnas)
f. Arengukava ühtse teksti kokkupanemine -Oktoober 2014
g. Ühine arutelupäev arengukava teksti üle – Novembri algus 2014
h. Arengukava esitamine vallavalitsusele – Novembri lõpp 2014
i. Arengukava avalik arutelu – Detsember 2014/Jaanuar 2015
j. Eelarvestrateegia koostamine arengukava eelnõu põhjal Veebruar/Märts 2015
k. Arengukava avalikustamise koosolek – Märts 2015
l. Arengukava esimene lugemine volikogus – Märts 2015