21.05.18

 

Olukorra kirjeldus 2016. aasta andmetega 
Vallas on 2 lasteaeda 4 üldhariduskooli ja üks huvikool. Lasteaiarühmad on avatud Tapa linnas, Jänedal, Lehtses ja Vahakulmus. Koolid tegutsevad Tapa linnas, Jänedal ja Lehtses. Lasteaiarühmades on 320 last, põhikooliklassides 664 õpilast ja gümnaasiumiklassides 104 õpilast. Venekeelse õppe võimalus koos kohustusliku eesti keele õppega on korraldatud algharidusest põhihariduseni. Lõimitud aine- ja keeleõpetuse (LAK) metoodikat rakendatakse linna lasteaedades ja  vene koolis, milles töötavad valdavalt keelekümblusklassid. Tapa Muusika- js Kunstikooli muusikaosakonnas on võimalik õppida 15 erinevat  pilli nii lastel kui täiskasvanutel ning kunstialaseid teadmisi ja oskusi saada kunstiosakonnas. Täiskasvanutele pakub koolitusi ka MTÜ Arenduskoda Koolitus.
 
Väljavõte Tapa valla arengukavast aastateks 2007-2019
Valla haridusvõrgu kujundamisel lähtutakse alus- ja alghariduse (kuni 6 klassi) kättesaadavusest
kodule võimalikult lähedalt ning eesmärgist tagada põhi- ja keskhariduse kõrge tase ning
konkurentsivõime edasiseks hariduse omandamiseks.
   5.3.2 Arengueesmärgid
   - Tingimuste tagamine valla elanike erinevatele vajadustele vastava kvaliteetse ja
konkurentsivõimelise hariduse omandamiseks alusharidusest kuni täiskasvanute pidevõppeni.
   - Valla tingimustele ja võimalustele ning vallaelanike vajadustele vastava tasakaalustatud
ja areneva haridussüsteemi kujundamine.
   - Õppe- ja töökeskkonna kaasajastamine
   - Noorte koolivälise tegevuse ning noorsootöö koordineerimine ja huvihariduse võimaluste
laiendamine.
   - Kodu ja kooli koostöö tõhustamine.
   - Õppimis- ja töövõimaluste kohta teavitamis- ja nõustamissüsteemi väljaarendamine
   - Koostatakse valla haridusasutuste renoveerimiskava kuni 2020. aastani ja selle
rakendamiseks taotletakse raha ka vallavälistest allikatest.