16.11.17

 

Eraomanike õigusi ja kohustusi oma valdusesse kuuluva kinnistu hooldamisel reguleerib Tapa valla heakorra eeskiri.
 
Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid, st fassaadielemendid peavad olema terved ja hooldatud;
teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal. Kinnistu puhastusalale jääv kõnnitee peab olema lumest ja jääst puhastatud, ning vajadusel teostatud libeduse tõrje hommikul 7.45-ks. Libeduse tõrjeks võib kasutada liiva või pae või graniidi sõelmeid (tera läbimõõt 2-6 mm);
puhastama maa-aluse tehnovõrgu luugi ja resti, kui eelnimetatu jääb tema puhastusala või kinnistu piiresse;
niitma muru ja rohu, tegema umbrohutõrjet, pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire (kõnnitee kohale madalamal kui 3 m ja sõidutee kohal madalamal kui 4 m) ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust, kärpimist;
tagama vastavalt hoonete ja korterite numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu vallavalitsuse poolt kehtestatud korras, kindlustades tähise nähtavuse üldkasutatavalt teelt ka pimedal ajal;
tagama reovee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise;
omama reovee äravedu või kogumismahuti tühjendamist tõendavat dokumentatsiooni;
tagama ehitisega piirneva avaliku koha ohutuse kõrvaldades ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid. Nimetatud tööd tuleb teostada koheselt vastavasisulise ohu ilmnemisel avariitööna, paigaldades liiklusohutuse tagamiseks töö ajaks ajutise püsiva piirdeaia ja  teatades tööst vallavalitsuse üldtelefonile. Pärast töö lõpetamist tuleb ajutine piirdeaed teisaldada ja ümbrus heakorrastada;
tagama akende ja keldri valgusšahtide puhtuse ning puhastustööde ajal tänaval ja avalikul teel ohutu liiklemise, piirates tööde teostamise koha ajutise püsiva piirdeaiaga;
kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja krundile.
 
Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama.
Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.
 
Tapa Vallavalitsus korraldab avalike haljasalade ja lastemänguväljakute hooldust ning tänavaprügikastide tühjendust.
 
 
RAIELUBA
Valla tiheasustusega aladel puude raiumise korra nõuded on kehtestab Raieloa andmise kord
 
Raieloa andmise kord sätestab Tapa valla haldusterritooriumil mittemetsamaal kasvavate puude raieks loa andmise tingimused ja korra järgmistel aladel:
1) Tapa linn;
2) Lehtse alevik;
3) Jäneda küla;
4) Mõisapargid: Imastu parkmets (LK all), Saksi mõisa park ja karstijärved (LK all),
Saiakopli mõisa park, Moe mõisa park, Jootme mõisa park (LK all), Pruuna kooli park
(LK all), Linnape mõisa park (LK all), Rägavere mõisa park, Lehtse mõisa park, Kuru
park, Nõmmküla mõisa park;
5) kohalike teede ääred.
 
Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid (välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud), tohib raiuda kohaliku omavalitsuse poolt antava raieloa alusel. Kinnistu omanik esitab selleks vallavalitsusele raieloa taotluse, kus näitab ära maha võetava puu asukoha, liigi ja puu mahavõtmise põhjuse.
 
Raieluba ei ole vaja taotleda põõsastele ja viljapuudele ning alla 10 sentimeetri rinnasdiameetriga puudele. Raieluba ei ole vaja taotleda ka tuuleheite või tormimurru korral maha kukkunud ja/või ohtlikuks muutunud ja kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule.