25.09.18

RAHVASTKUREGISTRI TOIMINGUTE AVALDUSED

 1. Sünni registreerimise avaldus (PDF)
 2. Põlvnemise välistamise avaldus (PDF)
 3. Isaduse omaksvõtu avaldus (PDF)
 4. Ühekordse sünnitoetuse taotlemise vorm 1 osa (PDF) 
 5. Ühekordse sünnitoetuse taotlemise vorm 2 osa (PDF) 
 6. Matusetoetuse avaldus (PDF) 
 7. Elukohateade (PDF) 
 8. Avaldus elukohatõendi/rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks (PDF) 
 9. Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks (PDF) 

 

SOTSIAALTÖÖ, LASTEKAITSE

 1. Üldavaldus sotsiaaltoetuse taotlemiseks (PDF) 
 2. Avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks (PDF) 
 3. Avaldus toimetulekutoetuseks (RTF)
 4. Avaldus laste toitlustamise toetuseks koolis ja lasteaias (RTF)
 5. Andmed perekonna vara kohta (RTF)
 6. Hooldust vajava isiku avaldus (RTF)
 7. Hooldajatoetuse määramise avaldus (RTF)
 8. Hoolduse lõpetamise avaldus (RTF)
 9. Puudega lapse hooldajatoetuse taotlemise vorm (RTF)
 10. Avalduse vorm koduteenuse osutamiseks (RTF)
 11. Lapsehoiuteenuse esmane taotlus (RTF)
 12. Täiendav taotlus lapse andmete muutmiseks (RTF)
 13. Täiendav taotlus teenuse lõpetamise või uue lapse kohta (RTF)
 14. Lapsehoiuteenuse rahastamise leping (RTF)
 15. Lapsehoiuteenuse rahastamise statistiline aruanne (RTF)
 16. Sotsiaalkorteri taotlemise avalduse vorm (RTF)

 

HARIDUS, NOORSOOTÖÖ

 1. Sihtstipendiumi taotlus (RTF)

 

EHITUS, PLANEERIMINE

 1. Ehitusluba (RTF)
 2. Kaevetöö avaldus
 3. Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja projekteerimistingimuste taotluste vormid (MKM)
 4. Detailplaneeringute algatamise taotlus (RTF)
 5. Veoloa taotluse vorm (XLS)
 6. Tee, tänava või territooriumi ajutise sulgemise taotluse vorm (RTF)

 

KESKKOND, MAJANDUS

 1. Tapa vallas mitut kinnistut omava jäätmevaldaja taotluse vorm (RTF)
 2. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse vorm (RTF)
 3. Ühise olmejäätmemahuti kasutamise kokkulepe (RTF)
 4. Tiheasustusega alad, kus on nõutav raieluba kasvava puu raiumiseks (PDF)
 5. Raieloa taotlus (RTF)
 6. Raieluba (PDF)
 7. Hauaplatsi kasutamise lepingu tingimused (PDF)
 8. Hauaplatsi kasutamise lepingu vorm (RTF)
 9. Hauaplatsi kasutuslepingu sõlmimise taotluse vorm (RTF)
 10. Hauaplatsi eraldamise taotluse vorm (RTF)
 11. Välireklaami paigaldusloa taotlus (PDF)

 

KULTUUR, SPORT VABA AEG

 1. Avaliku ürituse loa teatis (PDF)
 2. Rahalise toetuse saamiseks esitatava aruande vorm (RTF)
 3. Mittetulundusliku tegevuse toetuse taotluse vorm (PDF), (RTF)