3.09.15

 

Ehitusluba peab taotlema, kui soovitakse:
- püstitada ehitist; 
- laiendada ehitist; 
- rekonstrueerida ehitist; 
- lammutada ehitist.
 
Kirjalikku nõusolekut peab taotlema, kui soovitakse:
- püstitada väikeehitist, mille ehitusalune pindala on 20-60 m²; 
- laiendada väikeehitist, mille ehitusalune pindala jääb peale laiendamist alla 60 m²; 
- rekonstrueerida väikeehitist, mille ehitusalune pindala on 20-60 m²; 
- lammutada väikeehitist, mille ehitusalune pindala on 20-60 m²; 
- muuta ehitise tehnosüsteeme või selle osa või asendada kogu tehnosüsteem samaväärsega; 
- püstitada maa-ala piiramiseks piirdeaedasid, mille ehitamiseks on vajalikud kaevetööd; 
- asendada miljööväärtuslikel hoonestusaladel üksikelamu, suvila, aiamaja, taluhoone, väikeehitise - või kahe ja mitme korteriga elamus ühe korteri, trepikoja või keldri piires välimisi avatäiteid; 
- asendada kahe ja mitme korteriga elamus korteri, trepikoja või keldri piires välimisi avatäiteid, kui vahetamisel jääb avatäidete asukoht konstruktsioonis samaks ning ei halvene ehitise tuleohutusomadused, kuid muutub ehitise välisilme.
 
Kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga väikeehitise ehitamisest
Kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga väikeehitise püstitamise kavatsusest peab ehitise omanik teavitama Tapa Vallavalitsust. Teavitamiseks tuleb kümme tööpäeva enne väikeehitise püstitamise alustamisest esitada majandus- ja kommunikatsiooniministri kehtestatud vormi kohane taotlus ehitise püstitamiseks ja ehitise asukoha kirjelduse krundil (asendiplaani). Kui Tapa Vallavalitsus ei esita nimetatud tähtaja jooksul väikeehitise püstitamisele täiendavaid tuleohutusnõudeid, võib ehitise omanik alustada väikeehitise püstitamist.
 
Ehitusloa või kirjaliku nõusoleku saamiseks tuleb esitada:
- ehitusloa või kirjaliku nõusoleku taotlus koos lisadega (ühes eksemplaris); 
- ehitusprojekt (kahes eksemplaris, üks neist arhiveerimise nõuetele vastav), mis vastab ehitusloa taotlemisel ehitusprojektile esitatavatele nõuetele ja on koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva või kontrollitud ehitusprojektide ekspertiiside tegemises pädeva vastutava spetsialisti poolt ja mis on seadustega ettenähtud juhtudel heaks kiidetud; 
- energiamärgis, kui see on nõutav; 
- tasuda riigilõiv.
NB! Väikeehitise püstitamisel, laiendamisel, rekonstrueerimisel või lammutamisel võib ehitusprojekti asemel esitada välismõõtudega varustatud eskiisi, mis sisaldab seletuskirja, asendiplaani, põhiplaani ja hoonete puhul vaateid.
 
Kaeveloa saamiseks tuleb esitada:
- kaeveloa taotlus hiljemalt 7 päeva jooksul enne kaevetööde algust 
tehnorajatise ehitusprojekt ja ehitusluba või omavalitsuse kirjalik nõusolek 
- puude ja põõsaste istutamise või juurimise korral asendiplaan 
- tee ehituse või rekonstrueerimise teeprojekt ja ehitusluba 
- loa väljastaja poolt määratud vajalikud kooskõlastused. Kehtivad  kooskõlastused võib üle kanda ehitusprojektilt juhul, kui need pole vanemad kui 90 päeva, kinnitades need kaevajat esindava vastutaja allkirjaga 
- tegevuslitsents, kui kaeveloa taotluses märgitud tööde tegemiseks on ette nähtud tegevuslitsents või majandustegevuseregistri registreering 
- tehnorajatiste ja teede ehitamisel läbi võõra kinnisasja maaomaniku kirjalik nõusolek 
üldkasutataval alal kaevamise korral vähemalt 2 ülevaatlikku fotot paberkandjal või digitaalsel kandjal plaanitavast kaevekohast 
- vastutaja volikirja (juhul, kui kaevaja ja vastutaja on erinevad isikud) 
- kaevetöödel tekkiva materjali käitlemise viisid, sealhulgas eeldatavad äraveetava pinnase liigid, kogused ja liiklusskeem
- kaevetööde menetlust reguleerib kaevetööde eeskiri.
 
Puurkaevu rajamiseks juhendi leiab:
 
Kogumismahuti ning puhastusseadme valikuks juhendi leiab:
 
Dokumendid saab ehitusspetsialistile tuua Tapa valla majandusosakonna vastuvõtu aegadel:
esmaspäeviti  10.00–12.00 
neljapäeviti   13.00–17.30
 
Vajalikud blanketid leiab: