« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 16.02.2017

1. Raha eraldamine seltsitegevuseks 2017. aasta eelarvest – Indrek Jurtšenko
2. Lasteaia toidusoodustuse maksmine  (6) – Karmen Kaar
3. Täiendava peretoetuse maksmine (2) – Karmen Kaar
4. Toetus majanduslikult raske olukorra puhul (3) – Karmen Kaar
5. Küttetoetuse maksmine (2) – Karmen Kaar
6. Ravimi – ja abivahenditoetuse maksmine (8) – Karmen Kaar
7. Sotsiaaltoetuste taotluste vormide kinnitamine – Piret Treial
8. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine (3) – Kaia Silm
9. Loa andmine jäätmemahuti perioodiliseks tühjendamiseks ja korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemine – Krista Pukk
10. Seisukoha andmine Tapa ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustike rekonstrueerimise
ja ajamise projekti keskkonnamõjude hindamise algatamise vajalikkuse kohta – Krista Pukk
11. Maaüksustele koha-aadressi määramine – Kairi Maasen
12. Kasutusloa väljastamine – Timo Tiisler
13. Projekteerimistingimuste väljastamine – Jaanus Annus
14. Riigihanke korraldamine Moe jalg- ja jalgrattatee projekteerimiseks - Ene Orgusaar
15. Raudtee haruteede nr 106 ja 107 hooldus- ja järelevalvetööde eduka pakkumuse kinnitamine – Ene Orgusaar
16. Info