« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 02.03.2017

 
1. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord, 2. lugemine – Jaanika Kirs
2. Projekteerimistingimuste määramine – Timo Tiisler
3. Ehitusloa väljastamine  – Timo Tiisler
4. Kasutusloa väljastamine – Timo Tiisler
5. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine – Krista Pukk
6. Loa andmine jäätmemahuti perioodiliseks tühjendamiseks – Krista Pukk
7. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine – Krista Pukk
8. Lihthanke nr 182703 „Moe jalg- ja jalgrattatee projekteerimine" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine – Ene Orgusaar
9. Lihthanke nr 182774 „Lehtse Keskusehoone köögiseadmete ostmine" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine – Ene Orgusaar
10. Riigihanke korraldamine Tapa linna koolide ja lasteaedade toitlustamiseks 01.07.2017 – 30.06.2018 – Ene Orgusaar
11. 2017. a kaasava eelarve ettepanekute hindamiskomisjoni ja rahvahääletuse hääletamiskomisjoni moodustamine ning hääletamiskohtade kinnitamine – Ene Orgusaar
12. Kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
13. VOE "Vallavara  võõrandamine otsustuskorras" – Mati Kanarik
14. Tapa Spordikeskuse rendimäärade kehtestamine – Mati Kanarik
15. Vallavanema lähetus – Alari Kirt
16. Info