« Tagasi

Tapa vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 09.03.2017

 
1. Raha eraldamine reservfondist – Indrek Jurtšenko
2. Riigihanke nr 181654 "Investeerimislaen 2017" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine – Ene Orgusaar
3. Riigihanke  nr 181407 „Tapa Kultuurikoja rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine" lõpetamine – Ene Orgusaar
4. Projekteerimistingimuste määramine – Timo Tiisler
5. Maaüksustele koha-aadresside määramine –Kairi Maasen 
6. Maa ostueesõigusega erastamine – Kairi Maasen
7. VOE " Katastriüksustele sihtotstarbe määramine" – Kairi Maasen
8. Arvamuse andmine AS-le Eesti Keskkonnateenused ohtlike jäätmete käitluslitsentsi 0445 muutmise taotluse kohta – Krista Pukk
9. Info