« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt 08.06.2017

 
1. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse lõpetamine (2) – Karmen Kaar
2. Sotsiaalkorteri eraldamine – Karmen Kaar
3. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine – Krista Pukk
4. Riigihanke nr 185749 "Tapa Vene Põhikooli välispiirete rekonstrueerimine" pakkujate kvalifitseerimine – Ene Orgusaar
5. Lihthanke nr 186514 „Tapa kesklinna rekonstrueerimise ja raudteepeatuse ühendamise erinevate liikumisviisidega ehitustööde omanikujärelevalve" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine – Ene Orgusaar
6. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine (3) – Indrek Jurtšenko
7. Kinnisasjade maakorraldustoimingud – Kairi Maasen
8. Detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade andmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine – Kairi Maasen
9. Ehitusloa väljastamine – Timo Tiisler
10. Tapa Vesi OÜ juhatuse liikmete volituste pikendamine – Andrus Freienthal
11. Vallavara võõrandamine, enampakkumise komisjoni moodustamine ja enampakkumise toimumise aja määramine – Mati Kanarik
12. Vallavara võõrandamine otsustuskorras – Mati Kanarik
13. Eluruumi Tapa linn, Roheline 16-5 üürilepingu pikendamine – Mati Kanarik
14. Volikogu otsuse eelnõu „OÜ Tapa Vesi põhikirja muutmine ja osakapitali suurendamine mitterahalise sissemaksega vara tasuta võõrandamise teel valla tütarettevõttele OÜ Tapa Vesi" – Mati Kanarik
15. Volikogu määruse eelnõu „Lehtse Kooli põhimäärus" – Anne Roos
16. Info