« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt 10.08.2017

 
1. Tänavate ajutine sulgemine – Jaanus Annus
2. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine (2) – Indrek Jurtšenko
3. Informatsioon huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava kohta aastateks 01.09.2017-31.12.2018 – Indrek Jurtšenko
4. Avalduse esitamine Viru Maakohtule eestkostja ametiaja pikendamiseks – Ly Nelson
5. Koduteenuse osutamine – Ly Nelson
6. Puudega inimesele hooldaja ja hooldajale hooldajatoetuse määramine – Ly Nelson
7. Puudega inimesele hooldaja ja hooldajale hooldajatoetuse määramise lõpetamine – Ly Nelson
8. Alaealise piiratud teovõime laiendamine – Jaanika Kirs
9. Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse pikendamine – Jaanika Kirs
10. Konkursi „Kaunis Kodu" võitjate kinnitamine – Eele Ehasoo
11. Riigihanke nr 188652 „Dementsetele eakatele ja mäluhäiretega inimestele päevahoiuteenuse osutamine" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine - Ene Orgusaar 
12. Riigihanke korraldamine Lehtse ja Jäneda õpilasliinide teenindamiseks – Ene Orgusaar 
13. Maaüksusele koha-aadressi määramine – Kairi Maasen
14. Maa ostueesõigusega erastamine  - Kairi Maasen
15. Volikogu otsuse eelnõu „Tapa Vallavolikogu 26.05.2016 otsuse nr 141 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" Punktide 1.1. ja 1.2. muutmine" – Kairi Maasen
16. Volikogu otsuse eelnõu „Peremehetu ehitise hõivamine ja vallavara tasuta võõrandamine otsustuskorras" – Kairi Maasen
17. Volikogu otsuse eelnõu „Katastriüksustele sihtotstarbe määramine" – Kairi Maasen
18. Info