« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse 14.03.2018 istungi päevakorra projekt

1. Sotsiaalkorteri üürilepingu pikendamine - Maarika Mändla
2. Sotsiaaltoetuste maksmine (15) - Anne Klettenberg
3. Tugiisikuteenuse määramine - Jaanika Kirs
4. Volituste andmine eestkostja ülesannete täitmiseks (2) - Jaanika Kirs
5. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasumine (2) - Pille Eevardi, Maarika Mändla
6. Tänavate ajutine sulgemine (2) - Jaanus Annus
7. Pikk tn 70 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine - Mati Tamm
8. Ehitusloa väljastamine (2) - Mati Tamm 
9. Reklaami paigaldusloa väljastamine - Eele Ehasoo 
10. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine - Mailis Alling
11. Tapa Vallavalitsuse 04.02.2016 korralduse nr 64 muutmine - Gerli Pajupuu
12. Riigihanke „Tamsalu 100 tamme pargi ehitustööd" menetluse lõpetamine - Ene Orgusaar
13. Riigihanke korraldamine Tapa-Moe jalg- ja jalgrattatee projekteerimiseks ja ehitamiseks – Ene Orgusaar
14. Riigihanke korraldamine Tamsalus Tööstuse tänava projekteerimiseks ja rekonstrueerimiseks - Ene Orgusaar
15. Riigihanke korraldamine Tamsalu 100 tamme pargi ehitustöödeks – Ene Orgusaar
16. Riigihanke „Tapa valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju hindamise läbiviimine" pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkuja edukaks tunnistamine ja eduka pakkuja kvalifitseerimine - Ene Orgusaar
17. Riigihanke „Tapa Vene Põhikooli rekonstrueerimise projekteerimine" pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkuja edukaks tunnistamine ja eduka pakkuja kvalifitseerimine - Ene Orgusaar
18. Tapa Kultuurikoja laste rahvatantsurühmale rahvariiete valmistamise eduka pakkumuse kinnitamine - Ene Orgusaar
19. Riigihanke „Eesti lubjatööstuse ajalugu ning paekivi kasutamise võimalusi tutvustava ekspositsiooni rajamine Tamsalu 100 tamme parki" pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine - Ene Orgusaar
20. Riigihanke „Tapa valla elektripaigaldiste käidukorraldusteenus" pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkuja edukaks tunnistamine ja eduka pakkuja kvalifitseerimine - Ene Orgusaar
21. Eduka pakkumuse kinnitamine Tapa linnas puudelt kuivanud okste eemaldamiseks, 
võra hoolduseks ja üksikute puude raieks - Lembit Saart
22. Raha eraldamine religioonitoetusteks 2018. aasta eelarvest - Indrek Jurtšenko 
23. Raha eraldamine spordiklubidele valla 2018. aasta eelarvest - Indrek Jurtšenko
24. Tapa valla huvihariduse ja huvitegevuse kava Tapa vallas 01.09.2017-31.12.2018 kinnitamine - Indrek Jurtšenko
25. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine (2) - Indrek Jurtšenko
26. Tapa valla kriisikomisjoni põhimäärus - Alari Kirt
27. Vallavanema välislähetusse suunamine - Margit Halop
28. Täiendav arvamus Vabariigi Valitsuse korraldusele „Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" - Andrus Freienthal 
 
Volikogu eelnõud
29. Arvamuse andmine Osaühing MARKILO Vajangu sigala laienduse keskkonnamõju hindamise aruande eelnõule - Mailis Alling
30. Haridusvaldkonnas kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine - Anne Roos
31. Tapa Kultuurikoja rekonstrueerimise riigihanke korraldamiseks nõusoleku andmine - Ene Orgusaar
32. Katastriüksustele sihtotstarbe määramine - Gerli Pajupuu
33. Tapa valla Spordikooli põhimäärus - Aivi Must
34. Tapa valla põhimäärus (muudatusettepanekud) - Margit Halop