« Tagasi

Tapa vallavalitsus ootab kaasava eelarve ettepanekuid

28. veebruaril 2018 võttis Tapa Vallavolikogu vastu määruse nr 7 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tapa valla eelarves". Kaasava eelarve eesmärgiks on kutsuda  Tapa valla elanikke kaasa mõtlema ja välja pakkuma ideid, mida oleks vaja Tapa vallas korda teha. 2018 a eelarves on kavandatud kaasava eelarve mahuks 20 000 eurot. 
 
2018. aasta kaasava eelarve ettepanekuid saab esitada 26. märtsist-9. aprillini.
 
Kaasava eelarve protsessis saab ettepanekuid teha igaüks, olenemata sellest, kas ta on Tapa valla kodanik või mitte. Ettepanekuid saab esitada paberkandjal vallavalitsuse kantseleisse, vallavalitsuse e-posti aadressil vallavalitsus@tapa.ee (digitaalselt allkirjastatuna) või elektroonilises infosüsteemis www.volis.ee. Esitatava idee tulemusena realiseeritav objekt peab vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks. Objekt peab olema vallaga seotud, pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Ettepanek peab olema teostatav eelarveaasta jooksul.
 
Idee esitamisel peab olema märgitud:
  • idee esitaja (nimi, isikukood, kontakttelefon või e-posti aadress);
  • idee nimetus (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu);
  • idee eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Tapa valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab, mis on ettepaneku eesmärk, miks on ettepaneku teostamine valla eelarvest vajalik);
  • idee sisu (lühike kirjeldus investeeringu olemusest ning kus ja millal ettepanekus toodud idee ellu viiakse, kas ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul);
  • sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otseselt kasu, nimetada hinnanguliselt sihtrühmasuurus, vanus jm olulised tunnused);
  • eeldatav eelarve (idee teostamisehinnanguline maksumus);
  • muu oluline info (lühike kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).
 
Ideid analüüsib ja hindab vallavalitsuse poolt moodustatav komisjon, mille töösse on kaasatud volikogus esindatud erakondade ja valimisliitude esindajad ning vallavalitsuse esindaja. Komisjoni ülesandeks on  kõrvaldada need ettepanekud, mis ei vasta nõuetele, ületavad ilmselgelt rahalist mahtu või ei ole realiseeritavad ühe eelarveaasta jooksul. Nõuetele vastavad ja hääletusele minevad ideed avaldatakse valla kodulehel ja facebooki lehel ning Tapa valla ajalehtede aprillikuu numbris.
 
Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht hääletuse ajal on rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas.
 
Hääletamine toimub 16. aprillist kuni 25. aprillini (kaasa arvatud) ainult elektrooniliselt Tapa valla kodulehel www.volis.ee keskkonnas (vajalik ID kaardi või mobiil-ID olemasolu). Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva meelepärase idee poolt. Hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule. Realiseerimisele kuulub üks või mitu enam hääli saanud idee(d), mille eeldatav maksumus ei ületa kokku 20 000 eurot.
 
Seni enim hääli saanud ideedest on varem paigaldatud Tapa linnastaadionile välitrenažöörid ja rajatud Tapa discgolf park. 2017 aasta edukaim idee Rutkaste matkaraja korrastamiseks viiakse ellu käesoleval aastal, kuna ilmastikuolud ei soosinud projekti elluviimist.
 
Täpsem info kaasava eelarve kohta on Tapa valla kodulehel http://www.tapa.ee/kaasav-eelarve
 
Tapa vallavalitsuse arengu- ja finantsosakond