« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 02.05.2018

 
1. Sotsiaalkorterite üürile andmine (3) – Maarika Mändla
2. VVME "Tapa valla hallatavate haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord" – Vahur Leemets, Anne Roos 
3. Kasutusloa väljastamine (3) – Mati Tamm, Timo Tiisler
4. Ehitusloa väljastamine (2) - Mati Tamm, Timo Tiisler
5. Ehitus- ja planeerimisvaldkonnas kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine – Mati Tamm
6. Tee ajutine sulgemine Tapa vallas – Jaanus Annus
7. Riigihanke „Tapa valla teede pindamine"(viitenumber 196544) pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkuja edukaks tunnistamine ja eduka pakkuja kvalifitseerimine – Ene Orgusaar
8. Maa ostueesõigusega erastamine – Gerli Pajupuu
9. VOE "Nõusoleku andmine vee erikasutusloa taotlusele" (2) – Mailis Alling
10. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Indrek Jurtšenko
11. Raha eraldamine eelarvest – Indrek Jurtšenko
12. Tapa valla ajalehe kuulutuste ja reklaamide hinnakirja kehtestamine – Alina Leopard
13. VME "Tapa valla 2018. aasta 1. lisaeelarve kinnitamine" – Mati Kanarik, Riho Tell