« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 08.08.2018

 
1. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamine ja teenuse eest tasumine - Maarika Mändla
2. Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (2) - Maarika Mändla
3. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine - Mailis Alling
4. Korraldatud jäätmeveost tähtajaline vabastamine - Mailis Alling
5. Ehitusloa väljastamine - Timo Tiisler
6. Ehitusteatise teavitatuks lugemine - Timo Tiisler
7. Katastriüksuse jagamine - Gerli Paljupuu
8. Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine - Gerli Paljupuu
9. Tapa Vallavolikogu 13.08.2009 otsuse nr 205 „Katastriüksusele 
sihtotstarbe määramine" p 1.2 kehtetuks tunnistamine - Gerli Paljupuu
10. Jalg- ja jalgrattatee Moeküla tee ja Konnavere vahelise lõigu 
asfalteerimistööde eduka pakkumuse kinnitamine - Ene Orgusaar
11. Tapa Vene Põhikooli rekonstrueerimise omanikujärelevalve 
eduka pakkumuse kinnitamine - Ene Orgusaar  
12. Reservfondist raha eraldamine - Ellen Uiboaed
13. Mitteeluruumi üürilepingu lõpetamine - Ellen Uiboaed
14. Eelarve täitmine II kvartalis - Ellen Uiboaed
15. Tapa Spordikooli direktori ametikohale kinnitamine - Alari Kirt
16. Mittetulundusliku tegevuse toetuse taotluse vormi kinnitamine - Indrek Jurtšenko
17. Tapa Vallavalitsuse hallatava asutuse Tapa Vallahooldus töötajate koosseisu kinnitamine - Alari Kirt
18. VME Tapa Muusika- ja Kunstikooli põhimäärus - Aune Suve-Kütt
19. Konkursi „Kaunis kodu" tulemuste kinnitamine - Eele Ehasoo
20. Informatsioon