« Tagasi

Riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku teade

Kaitseministeerium teatab, et Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu detailse lahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 06.09.2018-08.10.2018.
Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Vabariigi Valitsuse 21.07.2016 korraldusega nr 255. Riigi eriplaneeringu koostamist alustati ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 9 lõike 1 alusel detailse lahenduse staadiumist. Eriplaneeringule ei koostata asukoha eelvalikut, sest asukoht on kinnitatud planeeringu algatamisel kehtinud ja praegu kehtivas Harju maakonnaplaneeringus 2030+ ning harjutusväli on asutatud Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 713 (vt täpsemalt planeeringu seletuskirjast).
Planeeringu eesmärgiks on määrata Kaitseväe keskpolügoonile kavandatavate ehitiste ehitusõigus ning lahendada muud planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 nimetatud ülesanded, mis on vajalikud Kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammi elluviimiseks. Eriplaneeringu koostamisel lähtutakse kaitseministri 22.03.2016.a käskkirjaga nr 122 „Arendusprogrammi kinnitamine" kinnitatud Kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammist. Planeeringuga kavandatakse kaitseväe keskpolügooni alale väljaõppetegevuseks vajalikke objekte. 
Planeeringuala suurusega 11 951 ha asub Harju maakonnas Kuusalu valla kaguosas. Planeeringuala asukoht ja piir on kajastatud planeeringu materjalides esitatud joonistel.
Võrreldes senise olukorraga suurendatakse alal väljaõppetegevuseks vajalike objektide osakaalu ning suureneb kavandatava tegevusega väljaõppetegevuse maht. Kavandatavad objektid (sh ehitised) on riigikaitselise funktsiooniga. Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus on jõutud järeldusele, et kavandatava tegevusega võib kaasneda oluline negatiivne mõju Natura 2000 võrgustiku aladele, kaitstavatele loodusobjektidele, rohevõrgustikule, taimestikule ja loomastikule, põhja- ja pinnaveele, piirkonna müratasemele ning sellega seoses ka inimeste tervisele ja heaolule. Olulise negatiivse mõju vältimiseks ja vähendamiseks on kavandatud vastavad leevendusmeetmed ning olukorra jälgimiseks tehtud ettepanekud seiremeetmete rakendamiseks (täpsemalt vt planeeringu seletuskirjast ja KSH aruandest).
Planeeringu ja KSH aruande eelnõu materjalidega on võimalik tutvuda Kaitseministeeriumi veebilehel http://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/planeeringud ja avaliku väljapaneku toimumise ajal ka Kaitseministeeriumis (Sakala 1, Tallinn). Kaitseministeeriumis saab dokumentidega tutvuda tööpäevadel esmaspäevast reedeni kella 9.00st 16.00ni. 
KSH aruande eelnõu kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 08.10.2018 (k.a) aadressil Sakala 1, Tallinn või e-posti teel: info@kaitseministeerium.ee. 
KSH aruande avalikud arutelud toimuvad 25.10 kell 18.00 Kuusalu Vallavalitsuses aadressil Mõisa tee 17, Kiiu alevik; 29.10 kell 18.00 Kadrina Rahvamajas aadressil Viru 14, Kadrina alevik ja 30.10 kell 18.00 Tapa Linnaraamatukogus aadressil Kooli 6, Tapa linn.
 
Kaitseministeerium
Sakala 1, Tallinn
Telefon 717 0165
E-post info@kaitseministeerium.ee