« Tagasi

Tapa Vallavalituse istungi päevakorra projekt, 07.02.2018

 
1. Ehitusloa väljastamine – Mati Tamm
2. Korteriomandi kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
3. Riigihanke korraldamine Tamsalu 100 tamme pargi ehitustöödeks – Ene Orgusaar
4. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine – Lembit Saart
5. Loa andmine jäätmemahuti perioodiliseks tühjendamiseks – Lembit Saart
6. Projekteerimistingimuste määramine – Jaanus Annus
7. VME " Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2018 – 2021" – Jaanus Annus
8. Lasteaed Vikerkaar töötajate koosseisu muutmine - Anne Roos, Lii Jairus
9. VVME "Lasteaed Vikerkaar arengukava 2017-2022 kinnitamine" – Anne Roos, Lii Jairus
10. Tapa Vallavalitsuse 24. jaanuari 2018 korralduse nr 97 " Vallavara võõrandamine, enampakkumise komisjoni moodustamine ja enampakkumise toimumise aja määramine" punktide 3 ja 4 muutmine
11. Vallavara võõrandamine otsustuskorras – Mati Kanarik
12. Üürilepingu pikendamine – Mati Kanarik
13. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Indrek Jurtšenko
14. Tamsalu Kalor AS nõukogu liikmete tagasikutsumine, nõukogu koosseisu kinnitamine ja nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse määramine – Alari Kirt
15. Tamsalu Vesi AS nõukogu liikmete tagasikutsumine, nõukogu koosseisu kinnitamine ja nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse määramine – Alari Kirt
16. Tapa Vesi OÜ juhatuse liikme tagasikutsumine, juhatuse koosseisu kinnitamine ja juhatuse liikmetele makstava tasu suuruse määramine – Alari Kirt
17. VVME "Korruptsiooni ennetamine Tapa valla töökorralduses" – Margit Halop
18. VKME "Korruptsioonivastase seaduse rakenduskord" – Margit Halop
19. Vallavanema puhkuse vormistamine  - Alari Kirt