29.01.18

 

Tapa vallavalitsus osutab abivajajatele järgnevaid sotsiaalteenuseid:

 

Koduteenus - isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla.
 
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus - sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.
 
Tugiiskuteenus - sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.
 
Täisealise isiku hooldus - hooldus täisealisele isikule seatakse isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded. Hooldust teostab vallavalitsuse poolt määratud isik. Hooldus seatakse ja hooldav isik määratakse hooldatava nõusolekul.
 
Isikliku abistaja teenus - sotsiaalteenus, mille eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.
 
Varjupaigateenus - sotsiaalteenus, mille eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.
 
Turvakoduteenus - sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi.
 
Sotsiaaltransporditeenus - sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. 
 
Eluruumi tagamine - sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.
 
Võlanõustamisteenus - sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme. Võlanõustamisteenus ei ole juriidiline abi.
 
Lapsehoiuteenus -  lapse hooldusõigust omava isiku hooldaja toimetulekut või töötamist toetav teenus.
 
Asenduskoduteenus - sotsiaalteenus on lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.
 
Lapse hooldamine perekonnas - sotsiaalteenus, mille puhul lapse hooldamine toimub sobivas perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu.
 
Päevahoiuteenus- Tapa Vallavalitsus koos AS Viru Haiglaga pakuvad dementsuse sündroomiga ja mäluhäiretega inimestele päevahoiuteenust, mida osutatakse AS Viru Haiglas. Päevahoiuteenus on mõeldud isikutele, kellel on suur hoolduskoormus ja kes peavad oma lähedase hooldamise tõttu käima tööl osa ajaga või on sunnitud selle tõttu üldse töölkäimisest loobuma. Infot teenuse ja teenusele saamise kohta saab Tapa Vallavalitsuse sotsiaalosakonnast, Roheline 19, Tapa linn, tel 325 8691, 59199410, maarika.mandla@tapa.ee, sotsiaalvaldkonna juhtivspetsialist Maarika Mändla.