Huvihariduse toetamine

Toetuse üldandmed

Kirjeldus

Eesti rahvastikuregistri andmetel ja alalise elukohaga Tapa vallas (endises Tamsalu vallas) elavate, üldhariduskoolides õppivate, 6-19 aastaste laste ja noorte (edaspidi õpilased) väljaspool Tapa valda jätkuva (alates 2017) huvihariduse omandamise toetamine.

Toetuse suurus

Tapa vald (korralduse järgi Tamsalu vald) toetab ühe huvihariduse omandamist ühes õppeaastas.

Toetust makstakse ühes õppeaastas õppemaksu või kohamaksu kulude katteks huvikooli I klassis 30%, II-III klassis 50%, IV-VII klassis 70% kuludest.

Menetlusaeg

Vallavalitsuse pädev ametiisik kontrollib viie tööpäeva jooksul esitatud taotluse ja dokumentide vastavust käesoleva korra nõuetele. Puuduste esinemisel teatab ametiisik sellest taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mis ei tohi olla pikem kui kümme tööpäeva.

Õpilase huvihariduse toetuse otsustab vallavalitsus ja see vormistatakse vallavalitsuse korraldusega. Korraldus on aluseks huvikooliga lepingu sõlmimisel. Lepingu allkirjastab vallavanem.

Vastutaja Aune Suve-Kütt
noorsootööspetsialist
5866 7395, aune.suvekytt@tapa.ee

Toetuse taotlemine

Huvihariduse toetuse taotlemiseks õppeaastal esitab õpilase seaduslik esindaja hiljemalt 30. augustiks vallavalitsusele taotluse, milles on märgitud õpilase ja tema esindaja andmed, huvikooli teenust osutava asutuse nimetus, eriala, õppimise aeg ning õppemaksu, kohamaksu või osalustasu suurus.

Õigusaktid

Tamsalu valla ja Tapa valla 12.12.2016 kinnitatud ühinemislepingu punkt 8.2.3. 

Tamsalu Vallavolikogu määrus 27.05.2015 nr 4 „Huvihariduse toetamise kord" 

Taotluse vormid

Taotlus õpilase huvihariduse toetamiseks Tamsalu valla eelarvest