16.11.17
KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU TAPA VALLAS (alates 01.05.2016)
 
Tapa Vallavalitsus viis vastavalt jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on 01.05.2016 – 30.04.2021 ainuõigus vedada Tapa vallas segaolmejäätmeid, paberit ja kartongi ning biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid Ragn-Sells AS-il.
 
Ainuõiguse kehtivuse perioodil  veab segaolmejäätmeid,  paberit ja kartongi ning biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid valla territooriumil asuvatelt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt üksnes Ragn-Sells AS. Sellel ajaperioodil puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus vallas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid koguda ja vedada. 
 
Korraldatud jäätmeveoga loetakse automaatselt liitunuks kõik piirkonnas asuvad jäätmevaldajad, nii eramajade omanikud, korteriühistud kui ka ettevõtjad. Jäätmevaldaja antud tähenduses on ka suvila, elu- või äriruumina kasutatava ehitise või korteri omanik. Kirjaliku lepingu sõlmimata jätmine ei vabasta kedagi kohustusest jäätmed ainuõigust omavale vedajale üle anda. Juhul, kui väljaveopäeval jäätmeid üle ei anta, on vedajal õigus esitada nn tühisõiduarve. Lepingus märgitud kuupäeval peab olema ligipääs konteinerile tagatud, probleemide korral tuleb vedajat vähemalt üks tööpäev ette teavitada.
 
Jäätmeseadus ja Tapa Vallavalitsus on kehtestanud oma õigusaktidega minimaalsed konteinerite tühjendussagedused. Jäätmemahuteid peab tühjendama sagedusega, mis väldib nende ületäitumise ja ebameeldiva lõhna tekke, kuid mitte harvemini kui:
  1. Tapa linnas ja Lehtse alevikus vähemalt üks kord nelja nädala jooksul;
  2. Imastu, Jootme, Jäneda, Karkuse, Moe, Näo, Patika, Saksi ja Vahakulmu külades rohkem kui nelja korteriga korruselamutes vähemalt üks kord nelja nädala jooksul.
  3. ülejäänud valla territooriumil vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.
Eramajades tiheasustusalal, kus on biojäätmete kompostimine kinnises kompostris jäätmetekke kohas on tagatud, võib vallavalitsuse loaga olmejäätmeid regulaarselt ära vedada üks kord 12 nädala jooksul.
 
Vanapaberi kogumise kohustus on 5 ja enama korteriga kortermajades ning ettevõtetes, kus tekib vanapaberit rohkem kui 50 kg nädalas. Köögi ja sööklajäätmete kogumise kohustus on 19 ja enama korteriga kortermajades ning toitlustus- ja kaubandusettevõtetes. Biolagunevate jäätmete kogumismahuteid tuleb tühjendada vähemalt kord nädalas, paberi ja kartongi mahuteid võib tühjendada vastavalt vajadusele. Teenust osutatakse klientidele lepingus toodud sagedusel ja nädalapäeval ning välja saadetud graafikute alusel.
 
Mitme kinnistu omanik liitub kõikide tema omandis olevate, veopiirkonnas asuvate kinnistutega ning tal on õigus neil kinnistutel tekkivad jäätmed üle anda tema poolt valitud kinnistul. Vastav taotlus tuleb esitada Tapa Vallavalitsusele.
 
 
Vallavalitsus võib jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugeda juhul kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Juhul kui jäätmevaldaja kasutab oma kinnistut ainult suviti (aiandusühistud ja suvekodud), siis on tal võimalik vallavalitsusest taotleda jäätmeveost vabastust ajavahemikuks 1. oktoober – 30. aprill.
 
 
Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada mitme naaberkinnistu peale ka ühiseid kogumismahuteid, seejuures peavad jäätmeveolepingus olema fikseeritud kõik ühist kogumismahutit kasutatavad jäätmevaldajad. Ühismahutit soovivad jäätmevaldajad peavad esitama vallavalitsusele ühise kirjaliku sooviavalduse milles näidatakse kõik kinnistud, nende omanikud, jäätmekäitluse eest vastutav isik ning ühismahuti asukoht. Ühismahutit on lubatud kasutada üksnes kõrvuti asetsevatel kinnistutel või kruntidel või ühise õuealaga korter- ja ridaelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks. Ühismahutina ei ole lubatud kasutada jäätmekotte.
 
 
Ragn-Sells AS kontaktandmed:
klienditeenindus: tel 15155
 
Tapa Vallavalitsuse korraldus 28. jaanuar 2016 nr 43 „Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Ragn Sells AS-ile"