Koostamisel detailplaneeringud

  • Tapa linnas Loode tn 7 kinnistu ja lähiala detailplaneering

 

Tapa Vallavolikogu 29.09.2016 otsusega nr 180 algatati Tapa vallas Tapa linnas Loode tn 7 kinnistu ja lähiala detailplaneering ning otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata Tapa vallas Tapa linnas Loode tn 7 kinnistule ehitusõigus sõiduautode nutipesula rajamiseks.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus, hoonestusala, liikluskorraldus, haljastus ja heakorrastus, kujad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad ning seatakse keskkonnatingimused.

Planeeritava ala suurus on umbes 4260 m².

Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, kuna detailplaneeringu ellurakendamisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervist ja heaolu.

Volikogu otsus nr 180

Volikogu otsuse nr 180 lisa 1

Volikogu otsuse nr 180 lisa 2

  • Tapa linnas Pikk tn 70 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Tapa Vallavalitsuse 08.06.2017 otsusega nr 377 algatati Tapa vallas Tapa linnas Pikk tn 7 kinnistu ja lähiala detailplaneering ning otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata Pikk tn 70 (katastritunnus 79101:015:0430, sihtotstarve ärimaa 100 %, pindala 2152 m2, kinnistusregistri registriosa nr 962331) kinnistule ehitusõigus uue tanklahoone rajamiseks. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus, hoonestusala, liikluskorraldus, haljastus ja heakorrastus, kujad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, servituutide seadmise vajadus ning seatakse keskkonnatingimused.
 
Planeeritava ala suurus on umbes 5600 m2.
 
Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, kuna detailplaneeringu ellurakendamisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervist ja heaolu.