Koostamisel detailplaneeringud

  • Tapa linnas Loode tn 7 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Tapa Vallavolikogu 29.09.2016 otsusega nr 180 algatati Tapa vallas Tapa linnas Loode tn 7 kinnistu ja lähiala detailplaneering ning otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata Tapa vallas Tapa linnas Loode tn 7 kinnistule ehitusõigus sõiduautode nutipesula rajamiseks.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus, hoonestusala, liikluskorraldus, haljastus ja heakorrastus, kujad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad ning seatakse keskkonnatingimused.

Planeeritava ala suurus on umbes 4260 m².

Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, kuna detailplaneeringu ellurakendamisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervist ja heaolu.

Volikogu otsus nr 180

Volikogu otsuse nr 180 lisa 1

Volikogu otsuse nr 180 lisa 2

Eskiisid