13.02.15

 

Maareformi seadus määrab kindlaks maasuhete ümberkorraldamise (maareformi) alused.
Maareformi eesmärk on kujundada riiklikul maaomandil rajanevad suhted ümber peamiselt maa eraomandil põhinevateks suheteks, lähtudes endiste omanike õiguste järjepidevusest ja praeguste maakasutajate seadusega kaitstud huvidest, ning luua eeldused maa efektiivsemaks kasutamiseks.
 
Maakorraldusalased tegevused on:
Maareformi ja omandireformi läbiviimine
    - maa erastamise korraldamine
    - õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korraldamine
    - õigusvastaselt võõrandatud maa ja vara kompensatsiooni korraldamine
    - maa munitsipaalomandisse taotlemine ja korraldamine
    - maa riigi omandisse jätmise kooskõlastamine 
Aadresside ja kohanimede määramine
Katastriüksuste sihtotstarvete määramine ja muutmine
Kinnisasja jagamine ja liitmine
Maaüksuste maksustamishindade määramine
Maakasutusregistri pidamine