13.02.15

 

Maamaksu arvutamist, tasumist ja maksusoodustusi reguleerib maamaksuseadus.
 
Maamaksu teated väljastab Maksu- ja Tolliamet kohaliku omavalitsuse esitatud andmete alusel.
 
Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks, kus maamaksumäär korrutatakse maa korralise hindamise tulemuste põhjal määratud maa maksustamishinnaga. Maade korralisi hindamisi on Eestis läbi viidud kolmel korral – 1993. a., 1996. a. ja 2001. a. Hetkel kehtivad 2001. a. maa korralise hindamise tulemused (lisad 76 (Lehtse vald), 105 (Saksi vald) ja 109 (Tapa linn).
Maatüki maksustamishind arvutatakse maatükile vastava hinnatsooni väärtuse ja maatüki pindala korrutamise teel. Maa maksustamishind väljendatakse 10 euro täpsusega, kus summa alates 5 eurost ümardatakse järgmise kümneni.
Maamaksumäär on 0,1 kuni 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas, mille kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu. Kohaliku omavalitsusüksuse volikogu võib maamaksumäära kehtestada diferentseeritult maa hinnatsoonide ja/või katastriüksuse sihtotstarvete liikide kaupa. Tapa vallas on hetkel kehtivad Tapa Vallavolikogu 27. detsembri 2012 määrusega nr 75 „Maamaksumäära kehtestamine" kehtestatud maamaksumäärad. 
Maamaksu maksab isik, kes 1. jaanuari seisuga on kinnistusraamatu andmete kohaselt kinnisasja omanik, hoonestaja või kasutusvaldaja. Kui maakasutust ei ole vormistatud, maksab maamaksu isik, kes maad tegelikult kasutab. 
Kuni 64-eurone maamaks tasutakse ühe korraga 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro.
Tapa vallas on maamaksust vabastatud represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas. 
Aastast 2013 on maamaksust vabastatud maa omanik tema omandis või kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alaks määratud alal (Tapa linnas ja Lehtse alevikus) kuni 1500 m² ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.
 
Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul teavitama Maksu- ja Tolliametit.
Maksustatava maa andmete ja maksumäära kohta saab teavet maakorraldaja- planeerimisspetsialist Kairi Maasen'ilt, telefon 322 9672.
Maamaksu tasumise, võlgnevuste ja ettemaksude kohta saab teavet Maksu- ja Tolliametist, infotelefon 880 0816. Ka e-maksuametis on võimalik kontrollida oma maksukohustuse täitmist.