18.01.18

 

Noorsootöö on valdkond, mis on viimasel ajal läbi teinud olulise muudatuskuuri. Vallas toimib neli noorsootöö kandikeskust. Moel-Karkuse piirkonnas toimetab Moe noortekeskus, Tapal aga Tapa Lastekaitse Ühing, Lehtses kultuurimaja ja Jänedal kool. Lähiajal valmib ka noorsootöö arengukava. Vallas alustas ka 2015. aastal tööd kolmas noortekogu koosseis.

Iga-aastaselt vastavat eelarvelistele võimalustele korraldatakse töölaagrit kuni 40 lapsele, lisaks ka erinevaid projektlaagreid, eritähelepanu all on noored, kel on kasvu- kui ka peredes majanduslikud raskused. 2012. aastal toimus vallas ülevallaline noorsootöö kvaliteedi hindamine, millest selgus, et uueks väljakutseks vallas on mobiilne noorsootöö, mis peab aitama noortel leida tegevust, kes mingil põhjusel jäävad pakutud valdkondlikest huvi-tegevusest kõrvale. Kuigi valla noorte osakaal valla elanike hulgas aastast 2005 on püsinud 22-25% vahel, on siiski tegemist suhtarvulise langustrendiga. Tapa vallavalitsus toetab noorte kandikeskusi iga-aastaselt tegevustoetustega, lisaks toetatakse üritusi ja eriprojekte. Kui teised valdkondade toetus on mõneti vähenenud, siis noored on vallavalitsusel selgelt prioriteediks. Suurima üritus on lastekaitsepäev, millest võtab igal aastal osa üle 500 lapse.

Tapa vallas tegutseb 2010. aastast noortekogu, mille kolmas koosseis valiti 2015. jaanaurikuus.  Oma põhimääruse järgi toimetav noorteorganisatsioon on abiks vallavalitsusel noorsootöö korraldamisel. Noortekogu noored kuuluvad 2-3 vallavolikogu komisjoni, lisaks ollakse liige ka maakondlikus noortekogus. Noortekogu korraldab valla noortele üritusi, millest suurim on kevaditi toimuv "wörkshop", lisaks ollakse abis vallavalitsusel ja valla  allasutustel ning ka eraettevõtluses erinevate valla ürituste korraldamisel.

 

Tapa valla noorsootöö korraldamise aluseks on Noorsootöö seadus
Noorsootöö on noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil vaba tahte alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt tegutseda.
 
Noorsootöö põhimõtted on:
•  noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse;
•  tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest;
•  noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel;
•  noorsootöö toetab noorte omaalgatust;
•  noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest.
•  noorsootöö tegeleb noortega viies põhisuunas: sotsiaalne kaitse, huviringiline tegevus ja vaba aeg, ühiskondlik kaasatus ("kodanikuks kasvamine") ning tööturuks ettevalmistavad tegevused (nt töölaagrid jms meetmed).
 
Tapa vallas koordineerib noorsootööd Tapa Vallavalitsus ja ametnikuna kultuurispetsialist Indrek Jurtšenko, tel 3229659, e-mail: indrek.jurtsenko@tapa.ee
 
Tapa linnas koordineerib noorsootööd MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingule aadressiga Kooli tn.24,  kus asub ka laste ja noortekeskus. Keskus on avatud kevadel ja suvel E – R kella 12.00 – 19.00 sügisel ja talvel ollakse avatud kella 21.00ni. Noored saavad mängida lauatennist, lauajalgpalli, erinevaid lauamänge, kuulata muusikat/teha ise muusikat,  vaadata TVd või lihtsalt niisama istuda ja sõpradega vestelda. Laste ja noortekeskuses käib koos loovusring, käsitööring jne.
Igaaastaselt viib Tapa LKÜ läbi lastekaitsepäeva, millest on saanud traditsiooniline üritus,  mida ootavad väga paljud lapsed ja noored ja mida iga-aastaselt külastab ligi 500 noort.
MTÜ Tapa LKÜs kirjutatakse erinevaid projekte noortele ning aktiivsemad noored on ka ise saanud hakkama projektide kirjutamise ja läbiviimisega. Projekte kirjutatakse Lastekaitse Liitu, Hasartmängumaksu Nõukogusse, Kohaliku Omaalgatuse Programmi, Eesti Noorsootöö Keskusesse, Eesti Noorteühenduste Liitu, Avatud Noortekeskuste Ühendusse jne. Noortega tegeleb igapäevaselt Ave Pappe ave.pappe@tapa.ee; tel. 32 71233
 
Moe piirkonnas pakub noortele tegevusi MTÜ Moe Külaselts. Noored saavad kasutada külaseltsi ruume E-R vastavalt kokkuleppele vähemalt korda nädalas kell 15.00-19.00. Noortel on võimalik mängida lauamänge, joonistada, teha süüa ja võtta osa organiseeritud ühistegevustest. Iga-aastaselt korraldatakse väljasõite ja tähistatakse ühiselt erinevaid tähtpäevi. Moel tegeleb noortega Tiina Talvik, tiina.talvik@mail.ee .
 
Lehtse piirkonnas  viib noortele tegevusi läbi Lehtse Kultuurimaja direktor. Noortele korraldatakse erinevaid sportlikke ja kultuuriüritusi, toimuvad erinevad ringilised tegevused. Informatsiooni saab kultuurimaja direktor Leelo Jürimaalt tel 383 3350, e-mailil. info@lehtsekultuurimaja.ee
 
Jäneda piirkonnas  tegeleb noortega Jäneda kooli huvijuht. Noored saavad peale tunde toimetada erinevates huviringides nii koolihoones kui ka Jäneda Külaseltsi majas. Informatsiooni saab e-mailil margit@janedakool.ee .