21.09.18

 

Välireklaami (Reklaamiseaduse tähenduses) paigaldamist Tapa valla haldusterritooriumile reguleerib Tapa valla reklaami paigaldamise kord.
 
Välireklaami paigaldamiseks esitab reklaami avalikustaja Tapa Vallavalitsusele välireklaami paigaldusloa taotluse, millele lisatakse:
 1) reklaami paigalduskoha territooriumi, hoone või rajatise volitatud isiku kirjalik nõusolek;
 2) reklaamikavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
 3) territooriumile paigaldatava reklaami puhul asendiplaan, kus näidatakse paigaldatava reklaamobjekti asukoht ning selle ühendamine tehnovõrkudega;
 4) maanteeameti kirjalik kooskõlastus liiklusvälise teabevahendi paigaldamise kohta teele või teekaitsevööndisse;
 5) tehnovõrgu valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse;
 6) muinsuskaitseameti luba muinsuskaitseobjektile, selle kaitsevööndisse ja kinnismälestisele reklaami paigaldamiseks.
 
Välireklaami paigaldusloa taotluse kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.
 
Reklaami paigaldusluba väljastatakse 20 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase lisaga esitatud avalduse registreerimisest. Puuduste korral esitatud dokumentides teatab vallavalitsus sellest reklaami avalikustajale hiljemalt viie tööpäeva jooksul, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
 
Paigaldusluba antakse tähtajaga kuni 3 (kaks) aastat. Paigaldusloa kehtivuse aeg märgitakse paigaldusloale.