7.03.18

 

Tapa valla eelarvest makstavad toetused:

 
Toetus ravimikulude hüvitamiseks ja abivahendite soetamiseks - makstakse arsti poolt määratud retseptiravimite ja abivahendite ostmisel toetuse taotlejale, kes ise või kelle perekond seoses ravimite või abivahendite soetamisega on sattunud toimetulekuraskustesse.
 
Toetus laste toitlustamiseks - makstakse taotlejale, kes kasvatab ühte või enamat gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppivat või lasteaias käivat last ning kes on sattunud toimetulekuraskustesse. Toetus on mõeldud haridusasutuses toitlustuskulude kompenseerimiseks.
 
Täiendav peretoetus - makstakse last kasvatavale vanemale, kes on sattunud toimetulekuraskustesse, või 4 ja enam last kasvatavale vanemale lapse sotsiaalset arengut soodustavast laagrist osalemise kulude kompenseerimiseks, koolitarvete ja riiete soetamiseks.
 
Täiendav toetus raske majandusliku majandusliku olukorra puhul - makstakse toimetulekuraskustesse sattunud isikule, kes ise või kelle perekond on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või planeerimatu väljamineku tõttu.
 
Hooldus- ja põetustoetus - makstakse vähemalt 18-aastasele raske või sügava puudega isikule või vanaduspensionärile, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja, kes on suunatud isikliku avalduse alusel üldtüüpi hooldekodusse, hooldus- või põetusteenuse eest tasumiseks.
 
Küttetoetus - makstakse toimetulekuraskustesse sattunud isikule 1 kord aastas kuludokumentide esitamisel vallavolikogu poolt kehtestatud määras.
 
Sünnitoetus - eraldatakse igale vastsündinule, kelle elukoha aadressiandmeteks esmakandena on kantud rahvastikuregistrisse Tapa vald.
 
Ranitsatoetus - makstakse lapse ühele vanemale, kui lapse elukoht rahvastikuregistris on Tapa vald. Toetus määratakse koolikohustuslike laste nimekirja alusel rahvastikuregistri andmete jooksva aasta 1. septembri seisuga.
 
Ajutiselt perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus - toetus määratakse vanemliku hoolitsuseta kuni 18-aastase lapse perekonnas hooldajale tingimusel, et laps on Tapa valla elanik ning kelle eest ei maksta riikliku hooldamise toetust.
 
Puudega lapse hooldajatoetus – toetus 3-18a puudega laope hooldamise eest makstav toetus (50.00 eurot kuus lapse kohta).
 
Matusetoetus - makstakse matusekulude osaliseks hüvitamiseks matuse korraldajale. Matusetoetust võib taotleda lahkunuga suguluses või muus seoses olnud isik lahkunu eest, kes oli elanike registri järgi Tapa valla kodanik.
 
 
Tapa valla poolt makstavad riiklikud toetused:
 
Riiklik toimetulekutoetuson igakuiselt makstav riiklik toetus, mille määramise ja maksmise aluseks on Sotsiaalhoolekande seadus. Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Rohkem infot Sotsiaalhoolekandesus § 131-135.
 
 
Vältimatu sotsiaalabi
- Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutatakse vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.
- Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.