27.06.18
 
Tapa linnakalmistul jätkati hooldamata hauaplatside tähistamist hoiatussiltidega, kokku märgistati 86 hauaplatsi. 
Hoiatustähised paigaldati hauaplatsidele, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:
1)  hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbikasvanud rohi ja/või võsa;
2)  hauarajatised ja –tähised on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud;
3)  hauaplatsile kogunenud prahi ja lehtede ning muude asjaolude põhjal on ilmne, et hauaplatsi ei ole pikka aega korrastatud.
Ülevaatuste käigus tuvastati II kvartalis hooldamata hauaplatside tunnuseid 86 hauaplatsil, millele paigaldati kollane hoiatustähis.
Tähistatud hauaplatsid on aasta aega jälgimise all. Kui sildil olevast kuupäevast ühe aasta jooksul ei ole keegi asunud platsi hooldama, tunnistatakse hauaplats hooldamata hauaplatsiks ning antakse uuesti kasutamiseks. Vastavalt kalmistuseadusele ei või kirstuga surnu pealematmine toimuda varem kui 20 aasta möödumisel viimasest matmisest samale kohale.
Kui märgistatud haud korrastatakse, siis palume sinna paigaldatud silti mitte ära visata, vaid teavitada kalmistuvahti.

Jälgimise alla võetud hauaplatside nimekiri

Jälgimise alla võetud hauaplatside nimekiri

 

Tapa linnakalmistu 

Kalmistu on tervikuna muinsuskaitse all kui 20. saj I poole linnakalmistu silmapaistev näide.

Tapa linnakalmistu peegeldab Tapa linna kultuuri- ja ajalugu ning on kohaliku kalmistukultuuri arengu suurepäraseks näiteks, sisaldades hauakujunduse eri etappe ja andes ülevaate nii metalli- kui kivitöö meistrite tööst.

Tapa linnakalmistu haldaja on Tapa Vallavalitsus.

Alates 1. jaanuarist 2016 töötab Tapa linnakalmistu kalmistuvahina Aivar Burm, tel 5047339, e-post aivar.burm@tapa.ee.

Tapa vald on ühinenud üle-eestilise elektroonilise kalmisturegistriga Haudi. Register asub aadressil http://www.kalmistud.ee/Tapa-Linnakalmistu.

Kalmisturegistrisse arhiiviandmete sisestamine on lõppenud. Registrisse on kantud andmed matmisraamatutest alates 1986. aastast ning andmed hauaplatsidel asuvatelt hauatähistelt. Kaardistatud on kalmistuala ning hauaplatsid seotud registriandmetega.

Registris esineb ebatäpsusi, sest matmisraamatutesse võivad kanded olla tehtud kuulmise järgi ning enne 1986. a koostatud dokumente ei ole säilinud. Samuti puuduvad osadel hauatähistel andmed maetute, nende sünni- ja surmaaja kohta või ei ole need loetavad või puudub hauatähis üldse.

Andmete täpsustamiseks või täiendamiseks võtta ühendust kalmistuvahiga (tel 5047339, e-post aivar.burm@tapa.ee) või vallavalitsusega (tel 3229675, 3229665, e-post ene.orgusaar@tapa.ee , mailis.alling@tapa.ee). Samuti on võimalik saata täiendusi ja parandusi maetute andmete kohta registri kaudu, logides ennast sisse ID-kaardiga.  Täpsustusi andmete kohta läbi registri saavad esitada ainult hauaplatsi kasutuslepingu sõlminud isikud sellele hauaplatsile maetud isikute osas.

 

Hauaplatside kasutamise lepingud

Vastavalt 01.01.2015 jõustunud Tapa linnakalmistu kasutamise eeskirjale tuleb kõikidel senistel hauaplatsi kasutajatel või hooldajatel sõlmida hauaplatside kasutamise lepingud. See, kui kunagi on sinna maetud kellegi omaksed, ei anna automaatset õigust platsi edasi kasutada.  2022. aastaks peavad olema kõikidel hauaplatsidel kasutuslepingud, muidu kaotab senine kasutaja hauaplatsi kasutusõiguse. Kasutusleping sõlmitakse 20 aastaks. Tähtaja möödumisel tuleb sõlmida uus kasutusleping.

Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada taotlus, mille blanketi saab kas vallavalitsusest, kalmistuvahi käest või siit Hauaplatsi kasutuslepingu sõlmimise taotluse vorm.

Täidetud taotlus tuleb viia kalmistuvahile aadressil Leina 18 või tuua Tapa Vallavalitsusse, Pikk 15 või saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel. Taotlust lepingu sõlmimiseks on võimalik esitada ka elektrooniliselt läbi kalmistute registri http://www.kalmistud.ee/g952/haudi?action=platsi_avaldus&kalmistu=141.

Taotlus vaadatakse läbi, kontrollitakse selle õigsust ja vajadusel täpsustatakse andmeid. Pärast andmete kontrollimist allkirjastatakse hauaplatsi kasutusleping vastavalt soovile kas paberkandjal või digitaalselt. 

 

Tapa linnakalmistul akteeritakse veel 141 hooldamata hauaplatsi

18. oktoobril vaatas komisjon üle eelmise aasta oktoobris märgistatud 143 hooldamata hauaplatsi.  Komisjon selgitas välja, et 29 hauaplatsi olid korrastatud ja kustutas hooldamata hauaplatside nimekirjast, kuid 114 hauaplatsi olukord ei ole muutunud ning komisjon otsustas need akteerida.

Hooldamata hauaplatside nimekiri

 

Tapa linnakalmistul akteeritakse 131 hooldamata hauaplatsi

27. septembril vaatas komisjon üle eelmise aasta septembris hoiatussiltidega märgistatud 160 hooldamata hauaplatsi.  Komisjon selgitas välja, et 29 hauaplatsi olid korrastatud ja kustutas hooldamata hauaplatside nimekirjast, kuid 131 hauaplatsi olukord ei ole muutunud ning komisjon otsustas need akteerida.

Tapa linnakalmistu kasutamise eeskirja järgi on hooldamata hauaplats rohtunud või võsastunud ja hauakivid on muutunud loetamatuks. Samuti kui hauarajatised on oluliselt sammaldunud, läbi roostetanud ja lagunenud ning hauaplatsile kogunenud prahist on ilmne, et seda ei ole pikka aega hooldatud.

Akteeritud hauaplatsidel puuduvad ajakohased kasutajate kontaktandmed kalmisturegistris ning taotlust lepingu sõlmimiseks ei ole esitatud.

Hauaplatside kasutajad võivad kahe kuu jooksul teate avaldamisest võtta ühendust kalmistu haldajaga ja hauaplats korrastada.

Pärast kahekuulise tähtaja möödumist võetakse hauaplats arvele kasutajata hauaplatsina ning antakse taaskasutusse, kui viimasest matusest on möödunud vähemalt 20 aastat.

Hooldamata hauaplatside nimekiri