Puudega lapse hooldamine

 

VABANDAME, vormide esitamise e-teenus ei ole veel täielikult valminud.
Palume nende töökorda seadmiseni kasutada paberkujul või allalaetavaid blankette, millised leiate altpoolt.

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Toetust võib taotleda füüsiline isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tapa vald. Sotsiaaltoetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka temale määratud hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abivajava isiku kohta. Toetust võib taotleda füüsiline isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel ei ole Tapa vald, kuid kes tegelikult viibib või elab alaliselt Tapa valla haldusterritooriumil ning kellele vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele tuleb osutada vältimatut sotsiaalabi.

Sünnitoetus on riiklikule lapsetoetusele makstav täiendav toetus. Sünnitoetus eraldatakse igale vastsündinule, kelle elukoha aadressiandmeteks esmakandena on kantud rahvastikuregistrisse Tapa vald. Sotsiaalnõuniku ettepanekul võib sünnitoetuse 50% osas asendada beebipakiga. Ühekordse sünnitoetuse väljamaksmiseks esitab taotleja 1 kuu jooksul arvates lapse sünni registreerimisest kirjaliku avalduse. Toetust makstakse ühes osas. Mitmike sünni puhul makstakse toetust iga vastsündinu eest. Toetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel või kui sünnitoetust maksti ühele vanematest teisest omavalitsuses.

Kestvus:

Kui kõik on korrektne, makstakse sünnitoetus välja hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast  taotluse esitamisest

Õigusaktid:

» Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Tapa vallas

Vastutaja:

Nimi Nimi, nimi.nimi@tapa.ee, tel. XXX XXXX

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Tapa valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Tapa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Tapa vallamajast.  Vastuvõtuajad: E. T. K. 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30).

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, sünnitõend

Viide: