Tapa linna üldplaneering
Tapa valla haldusterritooriumil kehtib Tapa linna generaalplaan, mis on Tapa Linnavolikogu 09.11.1995 otsusega nr 71 kehtestatud üldplaneeringuna.
 
Tapa valla üldplaneering
Tapa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamine on algatatud Tapa Vallavolikogu 11. oktoobri 2007 otsusega nr 123. 
Riigihanke tulemusena valiti üldplaneeringu konsultandiks AS K&H, koostöös OÜga Alkranel, kes viib läbi keskkonnamõju strateegilise hindamise. Töö lõpuetapis koostavad üldplaneeringut OÜ Alkranel ja OÜ Artes Terrae. KSH aruanne koostatakse paralleelselt üldplaneeringuga. Üldplaneeringu koostamisel määratletakse Tapa valla territooriumi maakasutus- ja ehitustingimused, käsitletakse valla arengusuundadega näidates ära tulevased elamu- ja tööstusalad, puhke- ja rohealad. Detailsemalt planeeritakse Tapa linn, Lehtse alevik ning Jäneda ja Moe külad. 
Planeeringu protsess toimub etappidena: lähteülesande koostamine, infomaterjalide kogumine, koosolekute ja väljasõitude korraldamine, info töötlemine ja üldplaneeringu seletuskirja ja jooniste koostamine.
 
Tapa valla üldplaneeringu hetkeseis:
 
Tapa valla üldplaneeringu avalik väljapanek ja üldplaneeringut tutvustav koosolek
 
Tapa Vallavolikogu 26.01.2017 otsusega nr 200 võeti vastu Tapa valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.
Tapa valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.03.2017 kuni 30.03.2017 tööaegadel Tapa vallavalitsuses (Pikk tn 15, Tapa linn, Tapa vald), Lehtse raamatukogus (Rägavere tee 11, Lehtse alevik, Tapa vald), Jäneda raamatukogus (Jäneda loss, Jäneda küla, Tapa vald) ja Saksi raamatukogus (Moe keskus 1, Moe küla, Tapa vald). 
Üldplaneering hõlmab Tapa valda, mille üldsuuruseks on 262,8 km2. Üldplaneeringu koostamisel määratleti Tapa valla territooriumi maakasutus- ja ehitustingimused, käsitleti valla arengusuundi näidates ära tulevased elamu- ja tööstusalad, puhke- ja rohealad. Detailsemalt planeeriti Tapa linn, Lehtse alevik ning Jäneda ja Moe külad.
KSH aruanne koostati paralleelselt üldplaneeringuga. 
KSH käsitletavad valdkonnad on: vesi ja pinnas (sh jääkreostus), õhukvaliteet, bioloogiline mitmekesisus, taimestik ja loomastik (sh roheline võrgustik), maastik ja kultuuripärand, elanikkonna heaolu ja tervis (sh müra, õhusaaste jms), sotsiaalse keskkonna kvaliteet ning  majandusliku keskkonna areng.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust.
 
Tapa valla üldplaneeringut tutvustav koosolek toimub 09.03.2017 kell 17.00 Tapa Kultuurikoja saalis (Turu tn 8, Tapa linn, Tapa vald).