Tapa vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 06.12.2017

 
1. Puudega inimesele hooldaja ja hooldajale hooldajatoetuse määramine (2) – Ly Nelson
2. Katastriüksuse lähiaadressi muutmine (5) – Kairi Maasen
3. VOE „Katastriüksustele sihtotstarbe määramine" – Kairi Maasen
4. VME "Maamaksumäära kehtestamine" – Kairi Maasen
5. VME "Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isikute vabastamine maamaksust" – Kairi Maasen
6. Lemminkäinen Eesti AS-ga Tapa kesklinna tänavate ja pargi rekonstrueerimise ehitustööde teostamiseks sõlmitud lepingu pikendamine – Andrus Freienthal 
7. Lemminkäinen Eesti AS-ga Tapa raudteepeatuse ühendamiseks erinevate liikumisviisidega ehitustööde teostamiseks sõlmitud lepingu pikendamine - Andrus Freienthal
8. Tänava ajutine sulgemine Tapa linnas – Jaanus Annus
9. Koolide hoolekogude kinnitamine – Anne Roos, Margit Halop
10. Hajaasustuse programmist toetuse saaja esitatud aruande heakskiitmine (2) – Margit Halop
11. Kasutusloa väljastamine (2) – Margit Halop
12. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine – Margit Halop
13. Koduteenuse osutamine – Margit Halop
14. Valla eestkostel oleva lapse külastusele lubamine – Margit Halop
15. Toetuste maksmine – Margit Halop
16. VOE "Hallatava asutuse asutamine" – Indrek Jurtšenko