Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 24.01.2018

 
1. Koduteenuse osutamine – Ly Nelson
2. Puudega inimesele hooldaja ja hooldajale hooldajatoetuse määramine – Ly Nelson
3. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamine Tapa valla eelarvest (3) – Ly Nelson
4. Sotisaaltoetuste maksmine (11) – Anne Klettenberg
5. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine (2) – Indrek Jurtšenko
6. Hoolekogu koosseisude kinnitamine (Tamsalu Lasteaed Krõll hoolekogu koosseisu kinnitamine ja Lehtse Kooli hoolekogu koosseisu muutmine) – Anne Roos
7. Tegevusloa andmine projektlaagri läbiviimiseks -Anne Roos
8. Õnnetusjuhtumi hüvitamine – Jaanus Annus
9. Tamsalu linnas raudteeääre kinnistul puude raie ja uute istutamise  eduka pakkumuse kinnitamine – Lembit Saart
10. Loa andmine jäätmemahuti perioodiliseks tühjendamiseks (9) – Lembit Saart
11. Katastriüksuse jagamisega nõustumine, katastriüksuse koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (2) – Lembit Saart
12. Kasutusloa väljastamine – Mati Tamm
13. Projekteerimistingimuste väljastamine – Timo Tiisler 
14. Ehitusloa väljastamine – Timo Tiisler
15. Tapa valla hankekord – Ene Orgusaar
16. VOE "Tamsalu 100 tamme pargi ehitustööde hanke korraldamiseks nõusoleku andmine" – Riho Tell
17. Vallavara võõrandamine, enampakkumise komisjoni moodustamine ja
18. enampakkumise toimumise aja määramine – Mati Kanarik
19. VME "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas" – Aivi Must
20. VME „Tapa valla põhimäärus" – Margit Halop