« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 10.01.2018

 
1. Tugiisikuteenuse määramine (9) – Jaanika Kirs
2. Volituste andmine eestkostja ülesannete täitmiseks (15) – Jaanika Kirs, Ly Nelson
3. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamine Tapa valla eelarvest – Ly Nelson
4. Puudega inimesele hooldaja ja hooldajale hooldajatoetuse määramine (2) – Ly Nelson
5. Sotsiaalkorteri üürilepingu pikendamine – Sirje Salura
6. Tamsalu Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine -Anne Roos
7. Korteri üürile andmine – Mati Kanarik
8. Vallavara võõrandamine, enampakkumise komisjoni moodustamine ja enampakkumise toimumise aja määramine – Mati Kanarik
9. Audiitori nimetamine Osaühing Tapa Vesi 2017. a majandusaasta aruande auditeerimiseks – Mati Kanarik
10. Sihtotstarbeliste eraldiste lisamine Tapa valla 2017. a eelarvele – Mati Kanarik
11. Loa andmine jäätmemahuti perioodiliseks tühjendamiseks – Andrus Freienthal
12. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine – Andrus Freienthal
13. Projekteerimistingimuste väljastamine – Timo Tiisler
14. Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks – Ene Orgusaar
15. Tapa Vallavalitsuse ja Ergo Insurance SE vahel sõlmitud kindlustuslepingu pikendamine – Ene Orgusaar
16. Tapa valla huvihariduse ja huvitegevuse kava Tapa ja Tamsalu piirkonnas 01.09.2017 - 31.12.2018 kinnitamine – Indrek Jurtšenko