3.02.16

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemid – käesoleva olukorra kirjeldus
 
Tapa Vallavolikogu kinnitas 27.12.2013.a. istungil „Tapa valla Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013 – 2024".
Vee tootmisega ja reovee ärajuhtimisega ning puhastamisega tegeleb 100%-liselt vallale kuulub Osaühing Tapa Vesi. Ettevõtte juhtimine toimub kolmeliikmelise juhatuse poolt, tegevjuht ei kuulu juhatuse koosseisu. OÜ Tapa Vesi kujundati ümber AS-st Tapa Vesi augustis 2012.
Tapa valla ajavahemikus 2010 – 2013 kestnud veemajandusprojekt on edukalt täidetud ja lõpetatud  2013.a. oktoobris. Tapa linnas ehitati uued vee- ja kanalisatsioonitorustikud, korrastati nii joogiveepumplad kui reovee ülepumplad. Täielikult rekonstrueeriti linna reoveepuhastusjaam. Kokku rajati ja rekonstrueeriti 44 371 meetrit kanalisatsiooni- ja joogiveetorustikku, paigaldati veetorustikule 13 tuletõrjehüdranti. Rekonstrueeriti või ehitati 9 reovee ülepumplat, 4 olemasolevat joogivee puurkaevu-pumplat rekonstrueeriti linna veevarustuse varupumplateks. Pumplad tagavad linna veega varustamise juhul, kui linna peapumplas tekib rike. 
Sarnased tööd viidi läbi ka Lehtses ja Jänedal. Ehitati 1384 m vee- ja kanalisatsioonitrasse Lehtses ja 4629 m Jänedal, kolm reovee ülepumplat. Nii Lehtsesse kui Jänedale ehitati täiesti uued ja moodsad reoveepuhastid, kusjuures vanad ja praktiliselt mittetöötavad puhastid lammutati ning maa-ala korrastati. Korrastati Lehtse ja Jäneda joogivee puurkaev-pumplad. Lehtses renoveeriti olemasolev hoone ning paigaldati täiesti uus seadmestik. Jänedal ehitati uus pumplahoone ja paigaldati uus seadmestik.
Valla veemajandusprojekti kogumaksumuseks kujunes 8 663 360 €, millest ligikaudu 82% rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus ja 18% Tapa vald
Kõik veemajandusprojekti loetletud ehitus- ja rekonstrueerimistööd võeti ette eesmärgiga anda valla tiheasustusega asulate elanikele võimalus ühineda puhta joogivee- ja reovee ärajuhtimise süsteemidega, vältida halvasti puhastatud reovee sattumist keskkonda ja kaasajastada seadmeid. 
Tapa Vesi OÜ omavahenditega on teostatud järgmised tööd:
2013.a. rajati joogiveetrass Tapa linna reoveekogumisalast väljajäävasse Vilguta piirkonda ning anti kohalikele majapidamistele võimalus tarbida kvaliteetset joogivett. 
2014.a. rajati Moe küla kahele korterelamule seni puudunud kanalisatsiooniühendus valla süsteemidega.
2014.a. paigaldati Lehtse Uue tänava joogivee puurkaev-pumplas uus süvaveepump, ehitati kaasaegne elektrisüsteem ning paigaldati automaatika. Pumpla ruumid korrastatakse 2015.a.
Käesoleval ajal vajavad lahendamist probleemid: 
-Lehtse reovee ülepumplas, mis on ehitatud 2008. aastal, puudub kaugjuhtimine ja visualiseerimine juhtarvutisse. Automaatika, mis võimaldab reovee ülepumpla kaugjuhtimist, paigaldatakse hiljemalt 2015. 
-Jäneda küla Ületee joogivee puurkaev-pumpla  elektrisüsteemil  puudub automaatika. Puurkaevust väljapumbatav vesi vajab raua eemaldamiseks veetöötlust. Projekt mõlema probleemi lahendamiseks on olemas. Tööd on teostamata vahendite puuduse tõttu. Hetke seisuga ei ole probleem terav, sest Ületee puurkaev-pumpla on reservpumpla. Jäneda küla varustab kvaliteetse joogiveega paralleelselt ühendatud Jäneda Keskuse pumpla.
-Moe reovee ülepumplas puudub kaugjuhtimine ja visualiseerimine juhtarvutisse. Automaatika, mis võimaldab reovee ülepumpla kaugjuhtimist, paigaldatakse hiljemalt 2015. 
-Moe joogivee puurkaev-pumpla puurkaev ja hüdrofoor asuvad silikaattellistest fassaadseinaga halvas ehitustehnilises seisukorras olevas pumplahoones. Üheastmelise puurkaev-pumpla  on osaliselt rekonstrueeritud, paigaldatud on uus katus. 10 m³ mahuga hüdrofoor on poolenisti hoones ja poolenisti väljaspool hoonet asuvas muldes. Vajalik on ehitada uus kergmetallist üheastmeline pumplahoone vastavalt puurkaev-pumplate ehitamisele esitatud nõuetele. Seadmed ja torustikud vajavad väljavahetamist. Puurkaev-pumplas on olemas kaugjuhtimine ja visualiseerimine juhtarvutisse. Puurkaev-pumpla rekonstrueerimistööd otsustakse järgnevatel aastatel.
-Vahakulmu joogivee puurkaev-pumpla puurkaev asub silikaattellistest pumplahoones. Puurkaev-pumpla vajab ehituslikku ja tehnoloogilist rekonstrueerimist. Puurkaev-pumpla rekonstrueerimistööd otsustakse järgnevatel aastatel. Puurkaev-pumplas on olemas kaugjuhtimine ja visualiseerimine juhtarvutisse.
-Saiakopli joogivee puurkaev-pumpla puurkaev asub silikaattellistest pumplahoones. Puurkaev-pumpla vajab ehituslikku ja tehnoloogilist rekonstrueerimist. Puurkaev-pumpla rekonstrueerimistööd otsustakse järgnevatel aastatel. Puurkaev-pumplas on olemas kaugjuhtimine ja visualiseerimine juhtarvutisse.
-Tapa linnas on jäänud veel ilma veevarustuseta mõned üksikud kinnistud. Veeühenduse nende kinnistute liitmiseks linna ÜVK süsteemidega rajab Tapa Vesi OÜ omavahendeid kasutades. Eesmärgiks on veeveo lõpetamine Tapa linnas 2015.a. lõpuks.
 
Tapa valla vee- ja kanalisatsiooniteenuste käibemaksuga hinnad elanikele alates 01.10.2014.a. on järgmised:
joogivesi - 1.08 €/m3
reovee ärajuhtimine ja puhastamine - 1.42 €/m3 
 
Tapa valla vee- ja kanalisatsiooniteenuste käibemaksuga hinnad juriidilistele isikutele alates 01.10.2014.a.  on järgmised:
joogivesi - 1.26 €/m3
reovee ärajuhtimine ja puhastamine - 1.64 €/m3 
(Konkurentsiamet)
 
Alates 01.04.2013.a. on fekaaliveo teenuse (1 voor) hind 25.- eurot koos käibemaksuga.
 
 
Tapa Vesi OÜ tegevjuht on Aare Palmsalu, 372 55 537 252, aare.palmsalu@tapavesi.ee
ettevõtte kõik kontaktid leiate: www.tapavesi.ee
 
Tapa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2024 
      Joonised:
          -  Tapa
          -  Lehtse
          -  Jäneda
          -  Moe
          -  Vahakulmu
 
 
Tapa valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri https://www.riigiteataja.ee/akt/405022015029