Arenguseminaril jätkati Tapa valla arengukava protsessiga

13. mail toimus Tapa Kultuurikojas Tapa valla arengukava 2023-2035 ja Tapa valla eelarvestrateegia 2023-2026 arenguseminar, osalesid peamiselt volikogu ja vallavalitsuse liikmed, spetsialistid ning allasutuste töötajad.

Seminari viisid läbi Kartin Suursoo, KT Europroject Management omanik ja tegevjuht ning Ülo Peets, MTÜ Koolituskolleegium konsultant, kes on koostanud avaliku halduse organisatsioonidele ligi 100 arengukava strateegiat või uuringut ning analüüsi.

Moodustati erinevad töörühmad: juhtrühm - üldised valitsemissektori teenused, kriisijuhtimine – eesotsas vallavanem Valdo Helmelaidiga; hariduse ja kultuuri töörühm, mida juhtis haridusspetsialist Tuuli Roostfeldt; eelarve ja majanduse töörühm (finantsspetsialist ja osakonna juhataja Helen Ruberg); maa ja keskkonna töörühm (abivallavanem Andrus Freienthal) ja sotsiaal ja tervishoiu töörühm (abivallavanem Riina Haljasoks).

Ülo Peetsi sõnul on Tapa vald arengualal pikka aega olnud heal tasemel, mistõttu uus arengukava koostatakse ja ehitatakse üles varasema põhjal. Kogu päeva vältel keskendusid rühmad aruteludele, mõttevahetusele ja kokkuvõtete tegemisele, võttes aluseks Tapa valla kui terviku, kasutades valla SWOT-analüüsi ja arvesse võttes väliskeskkonna mõjusid. Seejuures kaardistati Tapa valla üldist olukorda,  tugevusi ja nõrkusi, sisemisi tegureid, võimalusi ja ohtusid ning otsiti valla võtmeprobleemide lahendusi.

Abivallavanem Andrus Freienthal hinnangul tegid töögrupid päeva jooksul väga sisutihedat tööd. „ Järgmisel korral ootame siiski, et kõik ennast töörühma üles andnud ja valla arengu pärast südant valutavad aktiivsed kodanikud on kohal", lisas abivallavanem.

Arengukava ja eelarvestrateegia protsess jätkub tihedalt kuni oktoobrini.  Mai teises pooles algab valdkonnapõhiste sisendandmete kogumine rühmajuhtidelt, juunis jätkub töörühmade iseseisev töö rühmajuhtide eestvedamisel ja juulis vormistatakse arengukava esimene versioon. Seejärel toimub 5. augustil juhtrühma ja rühmajuhtide seminar, versiooni läbivaatamine ja täiendamine töörühmades ja volikogu komisjonides augusti jooksul.

Järgevalt korraldatakse ideekorje koosolekud valla erinevates piirkondades projektijuhi ja rühmajuhtide eestvedamisel augusti teises pooles. Samuti viiakse läbi vastavasisuline küsitlus. Pärast juhtrühma ja rühmajuhtide koosolekut 23. augustil on kavas arengukava avalikustamine  septembri esimesel poolel ja arengukava esimene lugemine. Võimalike täienduste sissseviimise järel -– I ja II lugemise vahepealne periood – toimub oktoobris arengukava  teine lugemine.

Ühtlasi on kavas valla tunnuslause konkursi korraldamine ajavahemikus maikuust septembrini.