Teadaanne detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise kohta

Tapa Vallavalitsus teatab, et Tapa Vallavolikogu 30.06.2022 otsusega nr 44 on osaliselt kehtetuks tunnistatud Tapa linnas, Paide mnt ja Loode tn vahelise ala detailplaneering Loode tn 8 kinnistu osas.

Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise ettepaneku on teinud Loode tn 8 kinnistu omanik, kelle soov on kinnistule püstitada äriotstarbelist hoonet, kuid kehtiv detailplaneering seda ei võimalda. Detailplaneering kehtestati eesmärgiga määrata Loode tn 8 kinnistule haljasala.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 kohaselt võib detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistada kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.
Kui detailplaneering tunnistada kehtetuks, siis toimub nimetatud alal ehitustegevus vastavalt üldplaneeringu tingimustele.