29.12.14

 

Kui on kavas: 
- ehitise püstitamine; 
- ehitise laiendamine; 
- ehitise rekonstrueerimine; 
- ehitise lammutamine,
tuleb ehitise projekteerimiseks taotleda projekteerimistingimused.
Projekteerimistingimuste saamiseks tuleb esitada taotlus hoonete projekteerimiseks  
 
Lisad hoonete projekteerimistingimuste taotlemiseks:
- asendiskeem (tõene geodeetiline alusplaan) 
- olemasoleva hoone inventariseerimise joonised 
- kavandatava ehitustegevuse eskiisjoonised
 
Lisad rajatiste projekteerimistingimuste taotlemiseks:
- eskiis või asukohaskeem 
- võrguvaldaja(te) tehnilised tingimused 
- muinsuskaitse eritingimused 
- korteriühistu üldkoosoleku protokoll 
- asukoha valiku protokoll
 
Peale projekteerimistingimuste taotluse esitamist otsustatakse, olenevalt planeeritavast ehitustegevusest, kas väljastatakse projekteerimistingimused, arhitektuursed ja ehituslikud tingimused või tuleb algatada detailplaneering.
NB! Projekteerimistingimused või arhitektuursed ja ehituslikud tingimused on ehitusprojekti koostamise aluseks.
 
Projekteerimistingimustega määratakse sõltuvalt kavandatavast ehitustegevusest:
- ehitusala seotuna krundipiiridega või rajatise asukoht; 
- lubatav hoonete suurim ehitusalune pindala; 
- hoone suurim lubatud kõrgus; 
- hoone esimese korruse põrandapinna kõrgus (+/- 0,00); 
- ehitise kasutamise otstarve; 
- katusekalle, harja suund, katuse tüüp ja materjal; 
- fassaadimaterjal; 
- rajatise olulised tehnilised näitajad ja ehituslikud nõuded; 
- muinsuskaitse ja miljööväärtusliku hoonestusalaga seotud nõuded; 
- piirete tüüp, materjal ja kõrgus; 
- haljastuse ja heakorrastuse nõuded; 
- ehitusjäätmete käitlemine; 
ja muud vajalikud lähteandmed ja nõuded.
 
Dokumendid saab ehitusspetsialistile tuua vastuvõtu aegadel:
esmaspäeviti  10.00–12.00 
neljapäeviti   13.00–17.30
 
Täna kehtivad Tapa vallas: