25.04.22

Energiakulude hüvitamine

Tapa Vallavalitsus alustas taotluste vastuvõtmist 11. jaanuaril 2022.

Taotlus tuleb esitada rahvastikuregistrijärgsele kohalikule omavalitsusele. Seda ka juhul, kui taotleja tegelik elukoht on mujal.

VÄLTIMAKS KOGUNEMISI, EELISTAME DOKUMENTIDE EDASTAMIST DIGITAALSELT.

Digitaalselt on võimalik taotlusi esitada läbi e-teenuste keskkonna või saates digiallkirjastatuna järgmisel e-posti aadressil energiatoetus@tapa.ee.

Paberkandjal võetakse taotlusi vastu Tapal aadressil Roheline 19 ja Pikk 15 ning Tamsalus Tehnika 1a.

 

Lisainfo

Sotsiaalhoolekande-spetsialist

Pille Eevardi

5342 9921

pille.eevardi@tapa.ee
     
Taotlusele lisatavad energiaarved on võimalik kõige lihtsamalt pdf-formaadis alla laadida enda energiamüüja iseteeninduskeskkonnast:
Eesti Energia e-teenindusest, Eesti Gaasi e-teenindusest, Alexela iseteenindusest, Imatra Elektri iseteenindusest, VKG Elektri iseteenindusest, Elektrumi iseteenindusest ja 220 Energia e-teenindusest.
Toimetaja: KALEV KODZIS
10.05.22

Energiakulude kallinemise mõjude leevendamise toetus

Пособие для смягчения последствий подорожания расходов на энергию (на русском языке)

 

Kirjeldus

Energiahinna tõusu leevendamiseks on riigi poolt välja töötatud kolm meedet: elektri võrgutasu ja gaasi võrgutasu hüvitamine kõigile tarbijatele ning elektri-, gaasi- ja küttearvete osaline tasumine kuni keskmise sissetulekuga leibkondadele.

 

Toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu keskmine netosissetulek on alla meetmega määratud arvestusliku piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

Toetuse suurus

Toetust saab taotleda üksi elava isiku või perekonna alalise või peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks (ainult ühe elukoha kulude alusel). Toetuse minimaalne määr on 10 eurot ja ülempiir 500 eurot taotluse kohta kuus.

 

Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

 

Tamsalu küttepiirkonnas ei ole kaugkütte hind tõusnud ja selle katteks toetust ei maksta. Tapa linna küttepiirkonnas tõusis alates 12.12.2021.

Menetlusaeg

Otsus tehakse 35 tööpäeva jooksul kõigi dokumentide esitamisest arvates.

Kui kõik dokumendid on korras, makstakse toetussumma välja otsuse tegemisest arvates 7 tööpäeva jooksul.

Kui taotleja peab esitama täiendavaid andmeid, antakse talle selleks aega 5 tööpäeva.

Vastutaja(d)

Sotsiaalhoolekande-spetsialist

Pille Eevardi

5342 9921

pille.eevardi@tapa.ee

Toetuse taotlemine

Taotlus tuleb esitada rahvastikuregistrijärgsele kohalikule omavalitsusele. Seda ka juhul, kui taotleja tegelik elukoht on mujal.

 

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud energiakulu hüvitamise kalkulaator. Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes.

 

Taotluste esitamise võimalused:

 • Paberkandjal kohapeal (võimalusel registreerida ette) – Tapa vallavalitsuses (Pikk 15, Tapa linn), haridus- ja sotsiaalosakonnas (Roheline 19, Tapa linn) ning Tamsalu haldus- ja teeninduskeskuses (Tehnika 1A, Tamsalu linn);
 • Jätta taotlused vallavalitsuse hoonete välisuste kõrval asuvatesse vallavalitsuse postkastidesse;
 • Saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile energiatoetus@tapa.ee;
 • Esitada digitaalselt e-teenusena läbi valla kodulehe www.tapa.ee/energiatoetus.

 

Taotlusele tuleb kindlasti juurde lisada kõik nõutud dokumendid:

 • andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta (nende olemasolu korral), ning vallavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse. Sissetulekute hulka kuuluvad: palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu; ettevõtlustulu; kasu vara võõrandamisest;
 • renditulu ja litsentsitasud; intressid ja dividendid; pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud; kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist; madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu.
 • eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid (arved) energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse (elekter, gaas ja/või kaugküte)
 • tõendid, et tegemist on taotleja ja tema perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast (nt üürileping, omaniku kinnitus vmt);
 • kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.

 

Arvetel peavad olema tuvastatavad järgmised andmed:

 • tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);
 • tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes);
 • kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas;
 • kaugkütte kulud kokku (eurodes) ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.

 ! Kui taotleja arvel puuduvad eelnimetatud andmed, peab taotleja täiendavalt esitama korteriühistu väljavõtte nõutud andmetega vastava eluruumi kohta või korteriühistu puudumise korral kortermajale esitatud arve ja arvestuse taotleja eluruumi osa kohta.

Toetuse kestvus

Toetust antakse perioodi 2021. aasta 1. septembrist kuni 2022. aasta 30. märtsini (kaasa arvatud) energia tarbimise kulude osaliseks katmiseks. 

Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt ühe või mitme kuu kohta vastavalt taotleja soovile. Taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt taotluse esitamise kuupäevast rohkem kui viis kuud varasema energia tarbimise kuu kohta.

Taotlusi saab esitada kuni 31. mai 2022 (kaasa arvatud).

Õigusaktid

Riigihalduse ministri 23.11.2021 määrus nr 31 „Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele"

Lisainfo

Rahandusministeeriumi kodulehelt

Taotluse vormid

Energiakulude toetuse taotlus (prinditav)

Energiakulude toetuse taotlus (elektrooniliselt täidetav)

Energiakulude toetuse taotluse e-vorm

 

Пособие для смягчения последствий подорожания расходов на энергию

Описание

Чтобы смягчить рост цен на энергию государство разработало три меры поддержки: возмещение сетевой платы за электричество и газ всем потребителям и частичная оплата счетов за электроэнергию, газ и отопление домохозяйствам со средним уровнем дохода.

 

Одиноко проживающее лицо или семья, чей средний ежемесячный чистый доход ниже расчетного предельного значения, определенного в данной мере поддержки, имеет право на получение пособия. Оно рассчитывается из расчета 1126 евро в месяц на одного члена семьи, и для каждого последующего члена семьи в возрасте не младше 14 лет – такая же сумма с коэффициентом 0,5, а для детей младше 14 лет – с коэффициентом 0,3.

Размер пособия

Ходатайство о пособии может быть подано для покрытия расходов, связанных с постоянным или основным местом жительства одиноко проживающего лица или семьи (исходя из расходов только на одно место жительства). Минимальная ставка пособия составляет 10 евро, а максимальный предел – 500 евро на ходатайство в месяц.

 

Семьям возмещается 80% от общей стоимости энергии, выставленной в счетах-фактурах, превышающей 120 евро/МВт·ч (12 центов/кВт·ч) по электроэнергии, 49 евро/МВт·ч (4,9 цента/кВт·ч) по газу и 78 евро/МВт·ч (7,8 цента/кВт·ч) по центральному отоплению.

 

В Тамсалуском отопительном регионе цена центрального отопления не увеличилась, и пособие на ее покрытие не выплачивается. В отопительном регионе города Тапа цена увеличилась с 12.12.2021 г.

Срок рассмотрения

Решение принимается в течение 35 рабочих дней с момента подачи всех документов.

Если все документы в порядке, сумма пособия будет выплачена в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения.

Если заявитель должен представить дополнительные данные, ему будет дано на это 5 рабочих дней.

Ответственное(-ые) лицо(-а)

Специалист по социальному обеспечению

Пилле Ээварди

5342 9921

pille.eevardi@tapa.ee

Ходатайство о пособии

Ходатайство необходимо подать в местное самоуправление по месту своей регистрации в регистре народонаселения. Причем даже в том случае, если фактическое место жительства заявителя находится в другом месте.

 

Предварительную информацию о том, может ли семья получить пособие и если да, то в каком размере, предоставляет калькулятор компенсации расходов на энергию, разработанный Министерством финансов. Калькулятор позволяет производить расчеты в целых единицах.

 

Возможности подачи ходатайств:

 • Можно подавать ходатайства в бумажном виде на месте (по возможности, зарегистрируйтесь заранее) – в Тапаской волостной управе (ул. Пикк (Pikk), 15, город Тапа), в отделе образования и социальной защиты (ул. Рохелине (Roheline), 19, город Тапа) и в административно-сервисном центре Тамсалу (ул. Техника (Tehnika), 1А, город Тамсалу);
 • Можно оставлять ходатайства в почтовых ящиках волостной управы у входных дверей зданий волостной управы;
 • Можно отправлять ходатайства с цифровой подписью на адрес электронной почты energiatoetus@tapa.ee;
 • Можно подавать ходатайства в электронном виде через электронную услугу на сайте волости www.tapa.ee/energiatoetus.

 

К ходатайству обязательно должны прилагаться все требуемые документы:

 • данные о доходах членов семьи, включая справки о выплаченных алиментах и суммах, удержанных в ходе исполнительного производства (если таковые имеются), а также, по требованию волостной управы, соответствующие выписки с банковских счетов за тот период, на оплату расходов которого запрашивается пособие. К доходам относятся: заработная плата, в том числе зарплата, полученная из-за границы; доход от бизнеса; выгода от отчуждения имущества;
 • доход от аренды и лицензионные сборы; проценты и дивиденды; пенсии, стипендии, пособия, премии и выигрыши в азартных играх; страховые выплаты и выплаты из пенсионного фонда; доход юридического лица, находящегося на территории с низкой налоговой ставкой.
 • документы, подтверждающие энергопотребление жилого помещения (счета-фактуры) за тот вид энергии, на оплату расходов которого запрашивается пособие (электроэнергия, газ и/или центральное отопление);
 • доказательства того, что это фактическое место жительства заявителя и его семьи, если их постоянное или основное место жительства отличается от места жительства, внесенного в регистр народонаселения (например, договор аренды, подтверждение собственника и т. п.);
 • если жилое помещение частично используется для бизнеса и часть расходов на энергопотребление связана с бизнесом, то вместе со счетом-фактурой представляется доля расходов, связанных с бизнесом.

 

Счета-фактуры должны содержать следующую определяемую информацию:

 • количество потребленной электроэнергии (кВт·ч или МВт·ч) и общие расходы на электроэнергию (в евро);
 • количество потребленного газа (кВт·ч, или МВт·ч; или м³) и общие расходы на газ (в евро);
 • общие расходы на центральное отопление (в евро), если заявитель проживает в зоне с предельной ценой на центральное отопление, согласованной с Департаментом конкуренции;
 • общие расходы на центральное отопление (в евро) и среднемесячная цена или цена на конец месяца за единицу (кВт·ч или МВт·ч) в месяце, охватываемом ходатайством, и в январе 2021 года, если заявитель не проживает в зоне с предельной ценой на центральное отопление, согласованной с Департаментом конкуренции.

 ! Если вышеуказанные данные в счете-фактуре заявителя отсутствуют, заявитель должен дополнительно представить выписку квартирного товарищества с необходимой информацией о соответствующем жилом помещении или, при отсутствии квартирного товарищества, выставленный многоквартирному дому счет-фактуру и расчет доли жилого помещения заявителя.

 

Продолжительность выплаты пособия

Пособие предоставляется для частичного покрытия расходов на энергопотребление в период с 1 сентября 2021 года по 30 марта 2022 года (включительно). 

Ходатайство о пособии может быть подано задним числом за один или несколько месяцев по желанию заявителя. Ходатайство нельзя подавать задним числом за предыдущий месяц энергопотребления, с которого прошло более пяти месяцев до даты подачи ходатайства.

Ходатайства можно подавать до 31 мая 2022 года (включительно).

Правовые акты

Постановление министра государственного управления № 31 от 23.11.2021 «Мера по смягчению роста цен на энергию для малообеспеченных семей»

Дополнительная информация

С сайта Министерства финансов

Формы ходатайств

Ходатайство о компенсации расходов на энергию (для распечатки)

Ходатайство о компенсации расходов на энергию (заполняемое в электронном виде)

Электронная форма ходатайства о компенсации расходов на энергию


 

Toimetaja: KALEV KODZIS