10.02.20
 
 

Tapa linnakalmistul jätkati hooldamata hauaplatside tähistamist hoiatussiltidega, kokku märgistati I kvartalis 170 hauaplatsi.

Hoiatustähised paigaldati hauaplatsidele, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:

1)  hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbikasvanud rohi ja/või võsa;

2)  hauarajatised ja –tähised on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud;

3)  hauaplatsile kogunenud prahi ja lehtede ning muude asjaolude põhjal on ilmne, et hauaplatsi ei ole pikka aega korrastatud.

8.oktoobril ja 24.oktoobril teostatud ülevaatuste käigus tuvastati I kvartalis hooldamata hauaplatside tunnuseid 170 hauaplatsil, millele paigaldati kollane hoiatustähis.

Jälgitavate hauaplatside nimekirjadega on võimalik tutvuda siin:

08.10.2019 jälgimisele võetud hauaplatsid

24.10.2019 jälgimisele võetud hauaplatsid

Tähistatud hauaplatsid on aasta aega jälgimise all. Kui sildil olevast kuupäevast ühe aasta jooksul ei ole keegi asunud platsi hooldama, tunnistatakse hauaplats hooldamata hauaplatsiks ning antakse uuesti kasutamiseks. Vastavalt kalmistuseadusele ei või kirstuga surnu pealematmine toimuda varem kui 20 aasta möödumisel viimasest matmisest samale kohale.

Kui märgistatud haud korrastatakse, siis palume sinna paigaldatud silti mitte ära visata, vaid teavitada kalmistuvahti (tel 5047339).

 

2018.a akteeritud hooldamata hauaplatsid

2017.a jälgimise alla võetud hauaplatside nimekiri

2017.a jälgimise alla võetud hauaplatside nimekiri

2016.a akteeritud hooldamata hauaplatsid

2016.a akteeritud hooldamata hauaplatsid

 

Tapa linnakalmistu 

Kalmistu on tervikuna muinsuskaitse all kui 20. saj I poole linnakalmistu silmapaistev näide.

Tapa linnakalmistu peegeldab Tapa linna kultuuri- ja ajalugu ning on kohaliku kalmistukultuuri arengu suurepäraseks näiteks, sisaldades hauakujunduse eri etappe ja andes ülevaate nii metalli- kui kivitöö meistrite tööst.

Tapa linnakalmistu haldaja on Tapa Vallahooldus, kalmistuvahina töötab Aivar Burm, tel 55583306, e-post aivar.burm@tapa.ee.

Tapa vald on ühinenud üle-eestilise elektroonilise kalmisturegistriga Haudi. Register asub aadressil http://www.kalmistud.ee/Tapa-Linnakalmistu.

Kalmisturegistrisse arhiiviandmete sisestamine on lõppenud. Registrisse on kantud andmed matmisraamatutest alates 1986. aastast ning andmed hauaplatsidel asuvatelt hauatähistelt. Kaardistatud on kalmistuala ning hauaplatsid seotud registriandmetega.

Registris esineb ebatäpsusi, sest matmisraamatutesse võivad kanded olla tehtud kuulmise järgi ning enne 1986. a koostatud dokumente ei ole säilinud. Samuti puuduvad osadel hauatähistel andmed maetute, nende sünni- ja surmaaja kohta või ei ole need loetavad või puudub hauatähis üldse.

Andmete täpsustamiseks või täiendamiseks võtta ühendust kalmistuvahiga (tel 55583306, e-post aivar.burm@tapa.ee) või vallavalitsusega (tel 3229675, 3229665, e-post ene.orgusaar@tapa.ee , mailis.alling@tapa.ee). Samuti on võimalik saata täiendusi ja parandusi maetute andmete kohta registri kaudu, logides ennast sisse ID-kaardiga.  Täpsustusi andmete kohta läbi registri saavad esitada ainult hauaplatsi kasutuslepingu sõlminud isikud sellele hauaplatsile maetud isikute osas.

 

Hauaplatside kasutamise lepingud

Vastavalt 01.01.2015 jõustunud Tapa linnakalmistu kasutamise eeskirjale tuleb kõikidel senistel hauaplatsi kasutajatel või hooldajatel sõlmida hauaplatside kasutamise lepingud. See, kui kunagi on sinna maetud kellegi omaksed, ei anna automaatset õigust platsi edasi kasutada.  2022. aastaks peavad olema kõikidel hauaplatsidel kasutuslepingud, muidu kaotab senine kasutaja hauaplatsi kasutusõiguse. Kasutusleping sõlmitakse 20 aastaks. Tähtaja möödumisel tuleb sõlmida uus kasutusleping.

Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada taotlus, mille blanketi saab kas vallavalitsusest, kalmistuvahi käest või siit Hauaplatsi kasutuslepingu sõlmimise taotluse vorm.

Täidetud taotlus tuleb viia kalmistuvahile aadressil Leina 18 või tuua Tapa Vallavalitsusse, Pikk 15 või saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel. Taotlust lepingu sõlmimiseks on võimalik esitada ka elektrooniliselt läbi kalmistute registri http://www.kalmistud.ee/g952/haudi?action=platsi_avaldus&kalmistu=141.

Taotlus vaadatakse läbi, kontrollitakse selle õigsust ja vajadusel täpsustatakse andmeid. Pärast andmete kontrollimist allkirjastatakse hauaplatsi kasutusleping vastavalt soovile kas paberkandjal või digitaalselt.