« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 25.04.2018

 
1. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine (2) – Indrek Jurtšenko
2. Raha eraldamine eelarvest Tapa valla spordiklubidele huvitegevuskava meetme "Tapa valla noorte tervise parendamine läbi vallaülese sporditegevuse" – Indrek Jurtšenko
3. Raha eraldamine eelarvest – Indrek Jurtšenko
4. VOE „Noorsportlase tunnustamine" – Indrek Jurtšenko
5. Tugiisikuteenuse määramine – Jaanika Kirs
6. Puudega inimesele hooldaja ja hooldajale hooldajatoetuse määramine (3) -  Ly Nelson
7. Koduteenuse osutamine (2) – Anne Klettenberg
8. Sotsiaaltoetuste maksmine (6) – Anne Klettenberg
9. Tapa valla Spordikooli õppekavade kinnitamine - Aune Suve-Kütt, Rein Rooks
10. Reklaami paigaldusloa väljastamine – Eele Ehasoo
11. Pikk tn 70 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine – Mati Tamm
12. Loa andmine jäätmemahuti perioodiliseks tühjendamiseks – Mailis Alling
13. Korraldatud jäätmeveost tähtajaline vabastamine – Mailis Alling
14. VOE "Katastriüksustele sihtotstarbe määramine" – Gerli Pajupuu
15. Riigimaale hoonestusõiguse seadmine Tapa vallas Vahakulmu külas Saeveski maaüksusel asuva ehitise omaniku kasuks – Gerli Pajupuu
16. Tapa Vallavalitsuse 07.03.2018 korralduse nr 182 kehtetuks tunnistamine – Gerli Pajupuu
17. Riigihanke korraldamine skatepargi elementide ostmiseks Tamsalu 100 tamme parki – Ene Orgusaar
18. Riigihanke korraldamine Tapa Kultuurikoja rekonstrueerimiseks – Ene Orgusaar
19. Tamsalu Sääse lasteaia ventilatsiooni ehitustööde omanikujärelevalve eduka pakkumuse kinnitamine – Ene Orgusaar
20. VME "Tapa valla teede ja tänavate sulgemise maks" – Riho Tell
21. VME "Tapa valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine" – Riho Tell
22. Väljaspool kodu üldhooldusteenusel viibivate isikute pensionist kättejääva summa määramine (2) – Maarika Mändla
23. Info