« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 13.02.2019

 

 1. Üldhooldekodu teenuse eest puudujääva osa tasumine (2) - Pille Eevardi   
 2. Ehitusloa väljastamine (2)  – Mati Tamm
 3. Kasutusloa väljastamine (3) - Mati Tamm   
 4. VVME" Tapa valla hankekord", 2. arutelu – Ene Orgusaar
 5. VOE "Arvamuse andmine JK Otsa Talu OÜ keskkonnakompleksloa nr KKL/300553 muutmise taotlusele" – Mailis Alling

Materjalid on kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/document_registry/view?document_id=5847.

 1. VOE "Arvamuse andmine Lasila III kruusakarjääri korrastamistingimuste väljastamise korralduse eelnõule ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõule" – Mailis Alling
 2. VOE " Osaühing MARKILO Vajangu sigala laiendamise keskkonnamõju hindamise aruande kooskõlastamine – Mailis Alling
 3. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine - Indrek Jurtšenko   
 4. VOE "Rahaliselt hinnatava kohustuse võtmine ja omafinantseeringu garanteerimine" – Indrek Jurtšenko
 5. Lehtse Kooli töötajate koosseisu kinnitamine -    Anne Roos, Merike Kärmas
 6. Mitteeluruumi tasuta kasutusse andmine - Mati Kanarik   
 7. Eluruumi üürilepingu pikendamine - Mati Kanarik
 8. VME "Tapa valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded" – Andrus Freienthal
 9. Tamsalu Kalor AS nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete valimine – Riho Tell
 10. Tapa valla infolehe kolleegiumi moodustamine – Riho Tell
 11. Esindaja nimetamine MTÜ Eluaken üldkoosolekule – Riho Tell