« Tagasi

Euroopa Regionaalarengu Fondist eraldati raha puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks

Erivajadusega ja puudega inimeste toimetulekut ja elukvaliteeti mõjutab kõige enam neid ümbritsev elukeskkond ning selle vastavus nende individuaalsetele vajadustele. Iseseisvaks hakkamasaamiseks vajaliku ja sobiva elukeskkonna ning vahendite puudumine põhjustab puudest tingitud tegevuspiiranguga inimeste puhul vajaduse alalise hooldaja järele.

Lähtuvalt eeltoodust esitas Tapa Vallavalitsus 2019. aasta augustis taotluse Euroopa Liidu struktuuritoetuse saamiseks projekti „Tapa Vallas puuetega inimeste füüsiline kodukohandamine II voor." 06.10.2019 saabus otsus, et Tapa Vallavalitsusele eraldatakse vahendeid 12 Tapa valla puudega inimese eluruumi kohandamiseks, kes eelnevalt olid esitanud vallale taotluse.

Kokku eraldati Euroopa Regionaalarengu Fondist projektile 44 228,90 eurot, millele lisandub Tapa Vallavalitsuse poolsed rahalised vahendid, et katta kodukohandamiseks vajalik kogusumma. 

Eluruumide kohandamise meetme tegevusest toetatakse kohanduse saaja eluruumi kohandamist kolme eesmärgi saavutamiseks:

1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;

2) hügieenitoimingute parandamiseks;

3) köögitoimingute parandamiseks.

 

Projekti viiakse ellu ajavahemikus 02.12.2019 - 01.12.2020.