« Tagasi

Tapa ujula detailplaneeringu avalik arutelu oli asjalik

Tapa Vallavalitsus algatas oma 01.07.2020 korraldusega nr 353 Tapa linnas asuvate Paide mnt 14 ja Spordi tn 8 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Tapa linnas Paide mnt 14 maaüksusele ja Spordi tn 8 maaüksusele ujulaga spordikompleksi rajamise kavandamine. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus, hoonestusala, liikluskorraldus, haljastus ja heakorrastus, kujad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, servituutide seadmise vajadus ning seatakse keskkonnatingimused.

Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, kuna detailplaneeringu ellurakendamisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervist ja heaolu.

Detailplaneeringu lahendus ja eskiis sai kevadel valmis ning Tapa Vallavalitsus oma 24.03.2021 korraldusega nr 157 võttis selle vastu.

Tapa Vallavalitsus korraldas tulevase ujula ala detailplaneeringu avaliku arutelu 12. juulil 2021 linnastaadionil. Avalikule arutelule eelnenud avalikul väljapanekul esitati üks ettepanek, millele vastati kirjalikult. Seejuures Tapa Vallavalitsus on seisukohal, et ettepanekut saab arvestada ning avaliku arutelu tulemuste alusel saab teha detailplaneeringusse vajalikud muudatused.

Avaliku arutelu viisid läbi ja selgitusi andsid volikogu aseesimees Reigo Tamm, maakorraldaja Linda Kelu-Toome, abivallavanem Andrus Freienthal ning Üldplaneeringu koostamise konsultant Merlin Kalle Hendrikson & Ko OÜ-st.

Haldusosakonda juhatav abivallavanem Andrus Freienthal tõi välja positiivse, et piirkonna elanikel on asja vastu suur huvi ning toimus konstruktiivne arutelu. „Spordi tänava elanikud oma arvamuses märkisid, et neil on väga hea meel, et Tapa vald soovib rajada ujulat ja spordikompleksi linna- ja valla elanikele. Piirkonna elanikud pooldavad antud projekti ning on selle tulekut väga oodanud" rääkis Freienthal lisades, et samas kohalikud elanikud ka tõdesid, et nende senist rahulikku elukeskkonda muudab see küll lärmakamaks ning Spordi tänava liikluskoormus kasvab seetõttu oluliselt, kuid eks sellega tuleb leppida.

Freienthali sõnul on vallavalitsus on teadlik, et teha tuleb maksimum, et kui suur kompleks kord valmis saab, põhjustaks see võimalikult vähe häiringuid kohalikele elanikele.  „Juba alates projekti koostamisest tuleb rakendada kõik meetmed, mis aitavad vähendada mürast, liikluskorraldusest ja visuaalsest pildist tulenevaid võimalikke negatiivseid ilminguid," seletas Freienthal.