« Tagasi

Üldplaneeringu avalike arutelude protokollid

Tapa Vallavolikogu oma 26.04.2021 a. istungil võttis vastu Tapa valla Üldplaneeringu.

Tapa valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 11.05.2021-09.06.2021.a.

Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimusid 06.07.2021 a. kell 17.00 Tapa Kultuurikojas ja 07.07.2021 a. kell 17.00 Tamsalu Kultuurimajas, kus vaadati üle avaliku väljapaneku ajal laekunud arvamused. Avalikul väljapanekul esitati 11 arvamust. Enamus arvamusi oli esitatud miljööväärtuslike hoonete ning Tapa valla rohealade kohta . Ettepanekute esitajatele saadeti kirjalikud vastused. Avalike arutelude protokollid koos kokkuvõtetega esitatud arvamustest on kättesaadavad alates 19.07.2021 kuupäevast Tapa valla kodulehel: https://www.tapa.ee/uldplaneering.