« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 05.06.2019

 1. Avalduse esitamine Viru Maakohtule piiratud teovõimega isikule eestkoste seadmiseks (EN 300) - Ly Nelson
 2. Hajaasustuse programmi projekti „Uustalu kanalisatsioon" aruande heaks kiitmine (EN 301)  Marko Teiva   
 3. VME "Tapa valla haridus ja noorsootöö arengukava kinnitamine", 2. arutelu - Anne Roos   
 4. VOE "Tapa valla jäätmekava aastateks 2021 – 2026 koostamise algatamine"  (EN 311) -  Mailis Alling   
 5. Kasutusloa väljastamine (EN 303, 304) - Mati Tamm   
 6. Kasutusteatise teavitatuks lugemine (EN 305) – Mati Tamm
 7. Ehitusloa väljastamine (EN 319) - Mati Tamm   
 8. Tapa valla omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi kasuks (EN 307, 308) - Gerli Sveta Pajupuu   
 9. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (EN 309) -  Gerli Sveta Pajupuu  
 10. Väikehanke „Õhtu pst rekonstrueerimise projekti koostamine" (viitenumber 209268) tulemuste kinnitamine (EN 310) - Ene Orgusaar   
 11. Tapa valla 2019. aasta hankeplaani muutmine (EN 315) - Ene Orgusaar   
 12. Tapa valla kruusakattega teede kruusatäitetööde eduka pakkumuse kinnitamine (EN 317) - Jaanus Annus   
 13. Tegevustoetuse taotluse rahuldamine (EN 318) - Indrek Jurtšenko      
 14. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine (EN 302) - Indrek Jurtšenko  
 15. Eluruumi üürilepingu pikendamine  (EN 314) - Mati Kanarik   
 16. Raha eraldamine reservfondist (EN 312) - Mati Kanarik   
 17. Korteriomandi Eha tn 12-14 Tapa linn kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine (EN 316) - Mati Kanarik   
 18. Määruste kehtetuks tunnistamine (EN 321)  Margit Halop   
 19. Tapa vallale kuuluva vara valitsemise üleandmine (EN 240) - Margit Halop   
 20. Tapa Vallavolikogu 29.10.2018 määruses nr 38 „Tapa valla huvikoolide õppetasu suuruse ja maksmise kord" muutmine – Dmitri Okatov
 21. Tapa valla Spordikooli direktori kohusetäitja ametikohale kinnitamine (EN 322) – Riho Tell
 22. Välislähetus (EN 320) – Riho Tell