« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 08.05.2019

 
1. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamine Tapa valla eelarvest (EL 203, 231) -  Pille Eevardi    
2. Üldhooldekodu kohatasu puudujääva osa tasumine (EL 225) -  Pille Eevardi    
3. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine (EL 222, 224) - Indrek Jurtšenko    
4. Projekteerimistingimuste väljastamine   (EL 221) - Mati Tamm    
5. Arvamuse andmine AS Eesti Keskkonnateenused jäätmeloa muutmise taotlusele (EL 226) - Mailis Alling    
6. Projekteerimistingimuste määramine    (EL 220) - Jaanus Annus    
7. Tänava ajutine sulgemine  (EL 218) - Jaanus Annus    
8. Tapa valla omandis olevatele kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi kasuks (EL 227, 229) - Gerli Sveta Pajupuu    
9. Tapa Vallavalitsuse 02.05.2018 korraldusega nr 373 „Maa ostueesõigusega erastamine" kehtetuks tunnistamine (EL 228) - Gerli Sveta Pajupuu    
10. VOE "Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine" (pelletite ostmine) - Ene Orgusaar   
11. VOE "Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine" (talihooldus) - Ene Orgusaar    
12. Riigihanke „Tamsalu Tööstuse tänava jalgratta- ja jalgtee ehitamine" (viitenumber 206581) tulemuste kinnitamine (EL 215) - Ene Orgusaar    
13. Riigihanke „Tapa jäätmete kogumispunkti teenuse tellimine" (viitenumber 207300) tulemuste kinnitamine (EL 216) - Ene Orgusaar    
14. Riigihanke „Tapa valla teede pindamine 2019" alustamine ja alusdokumentide kinnitamine (EL 217) - Ene Orgusaar    
15. Riigihanke „Tapa linnas Karja 2 asuva hoone ümberehituse II etapp" korraldamine ja alusdokumentide kinnitamine" (EL 219) - Ene Orgusaar    
16. Muruniiduki ostmise hanke tulemuste kinnitamine (EL 223) - Lembit Saart    
17. Eluruumi üürilepingu pikendamine (EL 214)  -  Mati Kanarik    
18. Kordusenampakkumise korraldamine (EL 232-234) - Mati Kanarik
19. VOE "Noortekogu asutamine" – Aune Suve-Kütt
20. VME "Noortevolikogu põhimäärus" – Aune Suve-Kütt
21. Komisjoni moodustamine (EL 212) – Riho Tell