« Tagasi

Tapa Vallavalituse istungi päevakorra projekt, 31.07.2019:

1. EN 470 Tapa Vallavalitsuse 12.06.2019 korralduse nr 347 „Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamine Tapa valla eelarvest" muutmine – Kriste Tiisler
2. EN 467 VOE Nõusoleku andmine korraldatud jäätmeveo teenuse hinna tõstmiseks endise Tamsalu valla veopiirkonnas – Mailis Alling
3. EN 466 Vallavara otsustuskorras kasutusse andmine ja kasutustingimuste määramine – Mati Kanarik
4. EN 453 Tapa Vallavalitsuse 24.07.2019 koralduse nr 453 „Vallavara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine ja enampakkumise korra kinnitamine" muutmine – Mati Kanarik
5. EN 465 Hajaasustuse programmi taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine Marko Teiva
6. EN 468 Reservfondist raha eraldamine – Marko Teiva
7. EN 462, 464 Ehitusloa väljastamine – Mati Tamm, Andrus Freienthal
8. EN 463 Kasutusloa väljastamine – Mati Tamm, Andrus Freienthal 
9. EN 469 Tänava ajutine sulgemine – Jaanus Annus
10. Tapa valla ettepanekud „Järva valla üldplaneeringu koostamise lähteülesandele ja keskkonnamõju strateegiline hindamise väljatöötamise kavatsusele" – Andrus Freienthal