« Tagasi

Alustava haridustöötaja toetusest Tapa vallas

Tapa Vallavolikogu võttis 28.02.2023 vastu määruse Alustava haridustöötaja toetusest, millega kehtestatakse Tapa valla eelarvest makstava Tapa valla munitsipaalkooli, munitsipaallasteasutuse ja munitsipaalhuvikooli alustavale haridustöötajale toetuse taotlemise, maksmise ja maksmise peatumise ning tagasinõudmise kord.

Toetuse eesmärk on tagada kvalifitseeritud spetsialistide juurdekasv valla allasutustesse. Toetus pakub võimalust motiveerida valla haridusasutuste töötajaid kvalifikatsiooni omandama ning hõlbustab uute kvalifitseeritud töötajate värbamist.

Munitsipaalkoolide hulka kuuluvad Tapa valla üldhariduskoolid (Jäneda Kool, Lehtse Kool, Tapa Keelekümbluskool, Tamsalu Gümnaasium ja Tapa Gümnaasium), munitsipaallasteasutused on Tapa valla lasteaiad (Jäneda Kool, Lehtse Kool, Lasteaed Vikerkaar, Lasteaed Pisipõnn ja Lasteaed Krõll) ning Tapa valla allasutustena toimivad huvikoolid (Tapa Valla Spordikool ja Tapa Muusika - ja Kunstikool).

Haridustöötaja on määruse mõistes eelkõige õpetaja, tugispetsialist, treener, juhendaja või muu haridusvaldkonna spetsialist. Viimase alla kuuluvad lisaks eelnimetatutele direktor, õppealajuhataja, abiõpetaja, kutseõpetaja, noorsootöötaja ning teised õppe -ja kasvatusala töötajad.

 Õigus toetusele on haridusasutuses töötaval isikul, kes

  1) vastab ametikohale kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ja on asunud haridusasutuses sellele ametikohale pärast määruse jõustumist;

  2) on täitnud haridustöötaja kvalifikatsiooninõuded pärast määruse jõustumist ning asunud tööle haridustöötaja ametikohal.

Alustava haridustöötaja toetuse määrusega saab tutvuda siin https://www.riigiteataja.ee/akt/402032023004

Motiveerimaks toetuse saajat pikemaajaliselt Tapa valla haridusasutuses töötama ning enda elukorraldust piirkonnaga siduma, on toetuse suurus toetuse maksmise esimesel aastal 200 eurot ja teisel aastal suureneb 300 eurole kuus kui toetuse saaja elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel registreeritud Tapa vallas.  Seega on esimesel aastal toetuse suurus kõigile ühetaoline, teisel aastal aga suureneb kohalike elanike jaoks toetuse määr.

Toetuse taotlemiseks esitab isik taotluse Tapa Vallavalitsusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kuue kuu jooksul toetuse saamise õiguse tekkimisest. Toetust ei saa taotleda tagasiulatuvalt, st kui nõutud kvalifikatsioon on omandatud või uuele ametikohale asutud enam kui kuus kuud tagasi.