« Tagasi

Teavitus projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest

Tapa Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus, milles taotletakse Tapa linnas asuvale Pikk tn 3 kinnistule kaubandus-toitlustushoone püstitamiseks projekteerimistingimuste andmist.

Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2211002/13926 (menetlus nr 341136). Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Tapa Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena. Tapa Vallavalitsus teeb vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 lõike 3 järgselt ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Alal kehtib Tapa kesklinna detailplaneering (kehtestatud Tapa Vallavolikogu 24.04.2014 otsusega nr 85). Detailplaneeringuga on antud krundile Pikk tn ehitusõigus kolme kuni kahe korruselise hoone püstitamiseks ehitusaluse pinnaga 730 m². Projekteerimistingimustega täpsustatakse uue hoone asukohta krundil (vanad hooned lammutatakse). Tingimuste koostamise aluseks on esitatud asendiplaani eskiis. Tingimused määratakse ehitusmahtude, arhitektuurse lahenduse ja välisviimistluse osas.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 korraldatakse projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku § 27 juhul avatud menetlusena. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tapa valla veebileheküljel www.tapa.ee ajavahemikus 28.12.2022 kuni 10.01.2023 (ka).

Kaubandus-toitlustushoone püstitamisega ei kavandata tegevusi, mis kuuluvad keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Samuti ei kuulu kavandatav tegevus KeHJS § 6 lõikes 2 ja Vabariigi Valitsuse 29. august 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondadele, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu1" nimetatud tegevuste hulka. Seega puudub Tapa Vallavalitsusel kohustus eelhinnangu läbiviimiseks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 avalikustab Tapa Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 28.12.2022 – 10.01.2023 Tapa Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Tapa Vallavalitsus, Pikk tn 15, 45106 Tapa, Lääne-Virumaa ning elektrooniliselt Tapa valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 10.01.2023 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile vallavalitsus@tapa.ee või paberkandjal aadressile Tapa Vallavalitsus, Pikk tn 15, 45106 Tapa, Lääne-Virumaa.

Projekteeritava ala asendiskeemi eskiis