« Tagasi

Tapa valla alustava ettevõtja toetuse I taotusvoor on avatud 15. aprillini 2023

Toetuse andmise eesmärgiks on ettevõtluse toetamine ja arendamine Tapa vallas. Toetust  võivad taotleda äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, mille  esmasest registreerimisest ei ole möödunud rohkem kui 36 kuud. Toetuse suurus ühe taotleja kohta on kuni 5 000 eurot.

Toetuse taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 20% taotluse üldmahust.

Toetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:

 • taotleja on registreeritud ja tegutseb Tapa valla haldusterritooriumil;
 • taotlejal puuduvad maksuvõlad või need on ajatatud;
 • taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega välja kuulutatud pankrotti; 
 • taotleja ei tohi olla varem saanud Tapa valla alustava ettevõtja toetust.

 Toetust antakse järgmistel juhtudel:

 • ettevõtlusega alustamiseks;
 • uue tegevusvaldkonna väljaarendamiseks;
 • ettevõtte kaasajastamiseks ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks.
 • Toetusega seotud tegevuste tegemise aeg on kuni üks aasta alates toetuslepingu sõlmimisest.
 • Taotleja on kohustatud looma vähemalt 1 täiskohaga töökoha hiljemalt 6 kuu jooksul arvates toetuslepingu sõlmimise päevast.

Vajalikud dokumendid:

Taotlus esitatakse  taotlusvormil (lisa 1) ning sellele lisatakse:

 • äriplaan kolmeks järgnevaks aastaks;
 • bilanss ja kasumiaruanne eelneva majandustegevuse kohta; 
 • kaks võrreldavat hinnapakkumust või põhjendus pakkumuste esitamise võimatuse kohta.

Dokumendid saata Tapa Vallavalitsusele, e-mailil vallavalitsus@tapa.ee või saata postiga Tapa Vallavalitsus, Pikk 15, Tapa 45106.

Õigusaktid ja taotluse vormid on kättesaadavad Tapa valla kodulehel https://www.tapa.ee/ettevotlus1