27.11.19
Riigi poolne eraldis Tapa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuseks on 2019 aastal 216 162 eurot. 
 
Vabariigi valitsus on teinud otsuse, et ka 2020 aastal eraldatakse kohalikele omavalitsustele huvihariduse ja tegevuse täiendavat toetust 7-19-aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks eesmärgiga suurendada nende võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal. Eraldatav summa on seotud 2019 aasta KOV andmetega: 7-19-aastaste noorte, toimetulekuraskustes peredes elavate noorte ja puudega noorte arvust ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsvõimekusest.
 
Vastavalt noorootöö seaduse § 15 1(brimm) lg 4 omavalitsus ei või huvihariduse ja huvitegevuse toetust kasutada kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamisel peavad vald ja linn lähtuma põhimõttest, et huvihariduse ja huvitegevuse toetusega ei asendata oma eelarvest kaetavaid kulusid.
 
Vastavalt Tapa valla 2019 aasta huvihariduse ja huvitegevuse kavale saavad huvihariduse arendamiseks ja uuendamiseks toetust:
 • Tapa Muusika- ja Kunstikool
 • Tapa valla Spordikool
huvitegevuse arendamiseks ja uuendamiseks:
 • Tapa Muusika- ja Kunstikool
 • Tapa valla Spordikool
 • Tamsalu Spordikompleks
 • Tapa Kultuurikoda
 • Lehtse Kultuurimaja
 • Tamsalu Kultuurimaja
 • Jäneda Kool
 • Lehtse Kool
 • Tapa Vene Põhikool
 • Tapa Gümnaasium
 • Tamsalu Gümnaasium
 • MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing
 • Tamsalu NMKÜ-NNKÜ
Lisaks on võimalik Tapa vallas taotleda huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetust vastavalt Tapa Vallavolikogu 28.01.2019 määrusele nr 46 „Tapa valla huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetamise kord"
 
 
Tapa valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2019 kinnitati esimest korda 9.01.2019 korraldusega nr 14, täiendati 19.06.2019 korraldusega nr 370 ja 16.10.2019 korraldusega nr 607.
 
Tapa Vallavalitsuse 16.10.2019 korraldus nr 607 „Tapa valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine"