15.02.21
______________________________________________________________________________

Riikliku huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse vahendite taotlemine 2021 aastaks.

Taas on aeg hakata koostama Tapa valla huvihariduse ja huvitegevuse kava.

Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus on mõeldud 7–19-aastaste noorte:

 1. süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks, eesmärgiks on suurendada nende võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal.
 2. huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse tagamiseks toimetulekuraskustes peredes elavatele ja puudega noortele.

 

Sellel korral kogume kava koostamiseks informatsiooni veidi teisiti.

Koolidelt, huvikoolidelt, kultuurimajadelt, spordikeskustelt, klubidelt ja teistelt kodanikualgatuslikelt organisatsioonidelt ootame infot kahel korral.

Esimene samm:

1. oktoobri seisuga tuleb fikseerida huviringides osalevad 7.-19. aastased noored. Palun kõigil huvitegevuse korraldajatel esitada Tapa valla noorsootööspetsialistile 10. oktoobriks ringides osalejate nimekirjad koos isikukoodidega.

Teine samm:

 • Kui huviringi nimekirjad on esitatud, saavad taotleda 2021 aastaks huvihariduse ja huvitegevuse toetust.
 • 1.-30. oktoober ootame taotlusi neilt, kes soovivad 2021 aastal kasutada toetust 7.-19. aastastele noortele huvihariduse ja huvitegevuse võimaluste parandamiseks. Selleks tuleb täita vastav taotlustabel, kus saame ülevaate ringi arengu vajadustest. Endise Eesti Noorsootöö Keskuse poolt on antud ette järgmised abikõlbulikud tegevused:
 1. Noorsootöötajate (huviringijuhi) täiendav tasustamine
 2. Uute noorsootöötajate tasustamine
 3. Uute võimaluste loomine huvihariduseks ja- tegevuseks
 4. Noorte osalemise toetamine
 5. Transpordi korraldamine
 6. Uute metoodikate juurutamine
 7. Vahendite soetamine tegevuste läbiviimiseks
 8. Muu

 

Laekunud taotlused vaatab üle valdkonna vastutav spetsialist ning esitab vajadusel lisa info saamiseks päringud, hindab koostöös noortega piirkondlikke eripärasid ning vajadusi. Seadusest tulenevalt valmib käesoleva aasta lõpuks Tapa valla huvihariduse ja huvitegevuse 2021 kava. Kava järgi eraldatakse toetused peale 2021 riigieelarve kinnitamist.

HH ja HT 2020 huviringides osalejate fikseerimine

HH ja HT 2021 taotluse vorm

 

Noorsootöö spetsialist

Aune Suve-Kütt

_____________________________________________________________________________

Riigi poolne eraldis Tapa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuseks on 2020 aastal 217 671 eurot. 

Vabariigi valitsus on teinud otsuse, et ka 2020 aastal eraldatakse kohalikele omavalitsustele huvihariduse ja tegevuse täiendavat toetust 7-19-aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks eesmärgiga suurendada nende võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal. Eraldatav summa on seotud 2019 aasta KOV andmetega: 7-19-aastaste noorte, toimetulekuraskustes peredes elavate noorte ja puudega noorte arvust ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsvõimekusest.

 

Vastavalt noorootöö seaduse § 15 1(brimm) lg 4 omavalitsus ei või huvihariduse ja huvitegevuse toetust kasutada kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamisel peavad vald ja linn lähtuma põhimõttest, et huvihariduse ja huvitegevuse toetusega ei asendata oma eelarvest kaetavaid kulusid.

 

Vastavalt Tapa valla 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kavale  saavad huvihariduse arendamiseks ja uuendamiseks toetust:

 • Tapa Muusika- ja Kunstikool
 • Tapa valla Spordikool

huvitegevuse arendamiseks ja uuendamiseks:

 • Tapa Valla Spordikeskus
 • Tapa Valla Kultuurikeskus
 • Jäneda Kool
 • Lehtse Kool
 • Tapa Vene Põhikool
 • Tapa Gümnaasium
 • Tamsalu Gümnaasium
 • MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing
 • Tamsalu NMKÜ-NNKÜ

Lisaks on võimalik Tapa vallas taotleda huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetust vastavalt Tapa Vallavolikogu 28.01.2019 määrusele nr 46 „Tapa valla huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetamise kord"

 

 

Tapa valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2020 kinnitati 09.09.2020 Tapa Vallavalitsuse korraldusega nr 552.

Tapa Vallavalitsuse korraldus: Tapa valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2020 

Lisa 1