Koroonaviiruse infomaterjal

26.01.21
 
__________________________________________________________________

Vabariigi Valitsus otsustas 14.–31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele. Noorsootööle, huvitegevusele ja -haridusele ning täienduskoolitusele ja täiendõppele kehtivad täiendavad piirangud 14. detsembrist 3. jaanuarini. Ida-Virumaal kehtivad noorsootööle, huviharidusele, huvitegevusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele ülejäänud riigist rangemad piirangud.

Palume infokirja jagada ka õppijate ja lapsevanematega!

Kõikide piirangute eesmärk on inimeste vaheliste kontaktide vähendamine, et piirata koroonaviiruse levikut, seetõttu tuleb meeles pidada, et jõulupidusid, kontserte ja koosviibimisi sel perioodil korraldada ei saa.

Alates 1. jaanuarist jätkub haridusasutustes õppetegevus tavakorras, juhul kui valitsus ei otsusta viiruse leviku tõttu teisiti.
Niisamuti kohaldatakse alates 4. jaanuarist huvitegevusele, huviharidusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele enne 14. detsembrit kehtinud piiranguid (kuni 10-liikmelistes gruppides toimuv tegevus), kui valitsus viiruse leviku tõttu teisiti ei otsusta.

Haridusasutuste piirangud
14.–31. detsembrini (kaasa arvatud) on õppijatel keelatud viibida ja liikuda üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide õppetegevuseks kasutatavates ruumidesÕppetööd võib haridusasutuse otsusel jätkata distantsilt. Haridusasutuse töötajad tohivad nimetatud perioodil hoonetes viibida.
Avatuks jäävad:

 • lasteaiad ja -hoiud;
 • koolid, kus enamus õpilasi on tõhustatud või eritoel;
 • õpilaskodud.

Erandid õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibimisel ja liikumisel
Õppetegevuseks kasutatavates ruumides tohivad viibida ja liikuda üksnes need õppijad, kes

 • vajavad hariduslikke tugiteenuseid;
 • vajavad õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks;
 • sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadil.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides tohib koos viibida ja liikuda kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda pole võimalik mõistlikult tagada.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibijad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides peab olema tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Õpilaskodud
Õpilaskodudes on soovitatav hajutada inimeste koosviibimist ja liikumist. Nt liiguvad ja viibivad koos kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Kogunemisi soovitame mitte teha.

Üldhariduskoolid
Koolipidaja võib jätkata õppe korraldamist piiranguid arvestaval viisil. Uuendatud juhised distantsõppe korraldamiseks leiate meie veebilehelt.

Pühade eelsel distantsõppe perioodil soovitame keskenduda õpitu kordamisele ja kinnistamisele, kasutades selleks muuhulgas keskkondi ja materjale, mis õpilasi kodustes tingimustes igapäevaselt ümbritsevad.

Koolipidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul muuta koolivaheaja toimumisaega vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatule. Koos sellega tuleb teha muudatused ka järgnevate koolivaheaegade toimumisaegades, arvestades, et koolis on õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa järjestikust nädalat.

Nõuandeid klassiõhtute ja jõulupidude virtuaalse korraldamise võimalustest jagatakse 11.12 toimuval "Distantsilt targemaks" veebiseminaril.

Üle-eestilised (v.a. Ida-Virumaa) piirangud: noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täienduskoolitus, täiendõpe
14. detsembrist 3. jaanuarini (kaasa arvatud) on sisetingimustes toimuv noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud üksnes individuaalselt või kui õpe toimub distantsilt.

Lubatud on näiteks individuaalne tund juhendaja ja juhendatava vahel, kelle tegevus peab olema eraldatud teisest individuaalõppe läbiviijatest.

 • Individuaaltegevuses tuleb juhinduda nn 2+2 reeglist ehk koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.
 • Kontakttegevuses osalejad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
 • Ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast iga kasutamist. Tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Välitingimustes tohib huvihariduses ja huvitegevuses osaleda kuni 10 inimest, kellele lisandub juhendaja või treener. Erand ei kehti Ida-Virumaal, kus tegevused võivad toimuda üksnes individuaalselt.

Piiranguid ei kohaldata puuetega inimeste tegevusele, kuna on vajalik, et puuetega inimestele on huvitegevuses, huvihariduses ning täiendõppel ja täiendkoolitusel tagatud järjepidevus, piisav abi ja tugi.

Ida-Virumaa piirangud: noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe
12. detsembrist kuni 3. jaanuarini (kaasa arvatud) on Ida-Virumaal siseruumides toimuv noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud ainult distantsilt. Välitingimustes võib nimetatud tegevusi läbi viia ka individuaalselt koos juhendajaga.

Piirangut ei kohaldata riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele, et tagada vajaliku väljaõppetsükli läbiviimine ning julgeoleku kaitseks rakendatavate isikute valmidus.

Lisainfo:

 • Haridus- ja teadusministeeriumi infotelefonid 5690 0353 ja 5690 0340 ning e-post info@hm.ee.
 • Kõik varem saadetud soovitused ja juhendid leiate meie kodulehelt www.hm.ee/koroona.
 • Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nõu õppetöö korraldamisel telefonil 7350 750. Haridustehnoloogilistes küsimustes palume pöörduda e-postil distantsope@harno.ee. Praktilisi nõuandeid distantsõppeks leiab Haridus- ja Noorteameti veebilehelt.
 • Kõige ajakohasema info COVID-19 haiguse kohta leiate Terviseameti kodulehelt ja valitsusveebist kriis.ee.
 • Kõigi koroonaviiruse leviku ja selle ennetamise meetmetega seotud küsimustega saab pöörduda infoliinil 1247.

Venekeelse info leiate ministeeriumi veebilehelt. По-русски читайте на странице министерства.

 

 
 
___________________________________________________________________________

9. septembril toimunud Tapa Vallavalitsuse isungil otsustati kinnitada ennetusabinõud haridusasutustes COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks.

Iga haridusasutus koostab järgnevast lähtudes täpsemad juhised.

Ennetusabinõud haridusasutustes koroonaviiruse leviku tingimustes:

 • Lasteaias/koolis käivad terved lapsed/õpilased. Lasteaial/koolil on õigus haigustunnustega lapsed/õpilased saata koju.
 • Haigustunnustega töötajad püsivad kodus.
 • Haridusasutused jagavad regulaarselt koolielu puudutavat infot lapsevanematega.
 • Kõrvalised isikud (isikud, kes ei ole asutuse personal või õpilased) kooskõlastavad asutuses viibimise asutuse juhiga. Koolieelsetes lasteasutustes piiratakse vanemate liikumist ja pikemaajalist viibimist asutuste ruumides.  
 • Haridusasutustes peetakse kinni hügieenireeglitest, oluline on käte pesemine, pindade puhastamine, klassiruumide tuulutamine jne.
 • Haridusasutuses toimub hügieeni ja koroonaviiruse leviku alane teavitustegevus, laste/õpilaste, lapsevanemate ja töötajate teadlikkuse tõstmiseks.
 • Desinfitseerimisvõimalused ja isikukaitsevahendid on tagatud kõigile. On paigaldatud nn desinfitseerimisjaamad, seejuures arvestatakse haridusasutuse eripärasid (isikute arv, klassiruumide ja sissepääsude arv jm).
 • Ürituste korraldamisel peetakse kinni hajutamise põhimõttest, tuulutatakse ruume jm.
 • Lapsevanem teatab asutuse juhile välisriigist saabunud õpilasest. 
 • Haridusasutusel on õigus teha muudatusi õppetöö korraldamisel, vajadusel korraldatakse integreeritud-, kodu-, distants-, õues-, projekt- vm õppevormi, kasutatakse koduklasside põhimõtet.
 • Kui haridusasutuses tuvastatakse koroonaviiruse juhtum, tegutsetakse vastavalt Terviseameti nõuetele. Informeeritakse osapooli, haigestunud isikuga kokku puutunud isikud jäävad karantiini jne.
 • Haridusasutused peavad kinni Terviseameti ja HTMi soovitustest.

 

  

_________________________________________________________________

Kontakt haigestumise korral COVID-19 viirusesse Tapa vallas on vallavalitsuse sotsiaalhoolekandespetsialist Kriste Tiisler (tel 3258691, 53443779; e-mail kriste.tiisler@tapa.ee)

Sotsiaalnõustamine toimub aadressil Roheline tn 19, Tapa linn.

Psühholoogist nõustamist teostab psühhoterapeut (asukoht Rakvere).

Maarika Kongi
laste, noorte ja täiskasvanute individuaalne nõustamine
pere- ja paariteraapia

OÜ Kalmako

mkongi@yahoo.com
tel. 5241219

Pille Murrik
paari- ja pereteraapia
indiv. nõustamine

Rakvere

pillemurrik@gmail.com
tel. 56566895

Tiina Teska
psühholoogiline nõustaja
pereterapeut

Rakvere

www.kohtumiskoht.ee
tina.teska@gmail.com
tel. 5010363

 

ABI SAAMISEKS TAPA VALLAS palume tööpäevadel pöörduda vastava valdkonna ametniku poole.

KONTAKTID LEIAD SIIT

Töövälisel ajal on 24/7 kontaktiks vallavanem Riho Tell (tel 5143 750) ja järgmisena abivallavanem Andrus Freienthal (5918 2790).